Bieżące efekty wdrażania

Dotychczasowe efekty wdrażania programu*

NFOŚiGW przy współpracy z sektorem bankowym realizuje program dopłat do kredytów bankowych przeznaczonych na budowę domów jednorodzinnych albo zakup od deweloperów (w tym spółdzielni mieszkaniowych) domów jednorodzinnych i mieszkań, wykonanych w standardach NF15 i NF40. Program skierowany jest do osób fizycznych:
- posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny lub
- posiadających uprawnienie do przeniesienia przez dewelopera (w tym spółdzielni mieszkaniowej) na swoją rzecz praw, o których mowa w ust. 7.4 pkt. 2) Programu Priorytetowego.
NFOŚiGW zarezerwował 100 mln zł na dopłaty do umów kredytu zawieranych w latach 2013-2015. Łącznie w programie na zawieranie umów w latach 2013-2018 przewidziano 300 mln zł. Program realizowany jest przy współpracy z 5 bankami wybranymi w naborze. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w III kwartale 2013 r.

Budżet programu:

Rok Plan (tys. zł) Wykonanie (tys. zł) % planu
2014-2015   17 418 5 325 30,6%
2016-2018 282 582 0 0%
Razem 300 000 5 325 1,8%

Dotychczas dofinansowano 158 przedsięwzięć w łącznej wysokości 5 324,6 tys. zł. Średnia powierzchnia budowanych domów energooszczędnych to 134,0 m2 natomiast wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wynosi średnio 26,3 kWh/(m2*rok).

1. Wnioski o przekazanie dotacji złożone przez banki w NFOŚiGW:
  158 wniosków na kwotę dotacji 5 324,6 tys. zł

2. Przekazane dotacje:
  158 przedsięwzięć na kwotę dotacji 5 324,6 tys. zł

Statystyka z wniosków złożonych przez banki w NFOŚiGW

 Treść  Średnio  Razem
 Powierzchnia zrealizowanych przedsięwzięć (m2) 134,0 21 167,7
 Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wyrażony w kWh/(m2*rok) 26,3  
 Okres kredytowania (miesiące) 155,6  
 Prowizja od udzielenia kredytu (%) 3,47 %  
 Oprocentowanie kredytu (%) 4,71 %  
 Wysokość kredytu na koszty kwalifikowane (tys. zł) 81,5 12 638,1
 Wysokość dopłaty do kredytu (tys. zł) 33,7 5 324,6

 

Liczba wniosków złożonych przez banki w NFOŚiGW narastająco:

 

  * Stan na dzień 31.01.2016 r.

.