Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 • Uprzejmie informuję, że zgodnie z pkt 6 ppkt 2b) programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna projekt może być realizowany w partnerstwie pod warunkiem, że podmiotem ponoszącym koszty kwalifikowalne i któremu będą one refundowane, jest wyłącznie beneficjent. Na etapie wniosku o dofinansowanie należy przedstawić wstępne zasady współpracy między partnerami i dołączyć potwierdzenie nawiązania współpracy (list intencyjny albo umowa partnerska). Na etapie realizacji projektu między partnerami powinna być podpisana umowa partnerska/porozumienie o współpracy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie narzuca wzorów dokumentów ani form współpracy.

 • Uprzejmie informuję, że w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna dofinansowanie może być wypłacane w formie zaliczki. Zasady wypłat i rozliczania dofinansowania w formie zaliczek opisane są we wzorze umowy dotacji, który zamieszczony jest przy ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/ przykładowo pod ogłoszeniem o IV naborze wniosków, w bezpośredniej lokalizacji: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/

 • Informuję, że Minister Środowiska określa, jakie działania dotyczące ochrony środowiska są dla niego priorytetowe z punktu realizacji aktualnej polityki.

 • Zgodnie z regulaminem naboru III, IV w 2018 r. wniosków o dofinansowanie, składanych
  w ramach programu priorytetowego: Edukacja ekologiczna, złożenie wniosku musi być poprzedzone wskazaniem/rekomendacją przez Ministra właściwego ds. środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania, w formie pisemnej. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wskazania/rekomendacji Ministra właściwego ds. środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania, musi być wystawiona najpóźniej w dniu złożenia wniosku w NFOŚiGW.

  W związku z powyższym wniosek, do którego nie będzie załączony ww. dokument, nie będzie mógł zostać oceniony pozytywnie wg kryteriów dostępu.

  Na etapie oceny według kryteriów dostępu możliwe jest jednokrotne uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę, jednak uzupełniane wskazanie Ministra właściwego ds. środowiska nie może być wystawione z datą po dniu złożenia wniosku w NFOŚiGW.

 • Informuję, że zgodnie z pkt. 7.4 programu priorytetowego Edukacja ekologiczna wnioskodawcą/beneficjentem programu są osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Z powyższego wynika, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą się ubiegać o środki z ww. programu. Wnioskodawcą
  w ramach przedmiotowego programu może być tylko jeden podmiot zgodnie z pkt. 7.4 ww. programu, zatem może to być fundacja.

 • Informuję, że środki przeznaczone na nabory II, III, IV wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna wg stanu na dzień 28 listopada 2018 r. nie zostały wyczerpane.

  Wszelkie informacje dotyczące naborów w ramach ww. programu są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem:

 • Informuję, że zarówno długość trwania projektu jak również planowany budżet proponuje dla danego przedsięwzięcia sam wnioskodawca, którego koszty przedsięwzięcia powinny być racjonalnie skalkulowane i niezbędne do jego realizacji.

  Podlega to analizie przy ogólnej ocenie projektu przez eksperta oceniającego projekt według kryterium określonym w programie priorytetowym Edukacja Ekologiczna, pod względem zasadności i poprawnego oszacowania kosztów w stosunku do zaplanowanych działań.

.