Geologia i górnictwo

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Cel programu

1) Rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w
zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał.


2) Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez:
- rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,
- eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk górniczych,
- monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie.

pp_geologia_i_gornictwo.docx
pp_geologia_i_gornictwo.docx - (47,39 KB) Treść programu Geologia i górnictwo


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

 • Dotacja
 • Pożyczka
 • Przekazanie środków

Beneficjenci

 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (czyli podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, uprawniającą do realizacji przedsięwzięcia – dotyczy wierceń w celu poszukiwania wód termalnych lub podmioty, które zgłosiły projekt robót geologicznych odpowiedniemu organowi – dotyczy wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi)
 • państwowe jednostki budżetowe

Szczegółowe informacje o naborze


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


 

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Anna Mikołajewska
anna.mikołajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482
Z-ca koordynatora

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856

 

 

Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Dotacja

Pożyczka

Przekazanie środków

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci

 • podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Pgg;
 • podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie;
 • państwowe jednostki budżetowe.

Szczegółowe informacje o naborze


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


 

Informacje szczegółowe:

Koordynator programu Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-445
Z-ca koordynatora

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-952

 

.

powrót
do góry