Nabór wniosków 2015 dla części 1

Nabór wniosków 2015 dla części 1

Cel programu:
Celem programu jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym.

Terminy i sposób składania wniosków:
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 26 LUTEGO DO 30 LISTOPADA 2015 ROKU, DO GODZ. 15:30
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”
 

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji. Intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcia dotyczące rozpoznawania możliwości wykorzystania wód uznanych za kopaliny (zgodnie z ustawą Pgg) mogą uzyskać dotację do 70 % kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Beneficjenci:
Beneficjenci określeni w programie priorytetowym:
1) Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytutu Badawczy,
2) Jednostki samorządu terytorialnego,
3) Związki jednostek samorządu terytorialnego.

Koordynatorem programu jest Pani Anna Augustyniak, nr tel.: 22 45 90 482

Wartość alokacji na dany nabór na rok 2015 – 150 000 tys. zł.
NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 Szczegółowe informacje o naborze:

regulamin_czesc_1_akt.pdf
regulamin_czesc_1_akt.pdf - (156,06 KB) Regulamin naboru (Wersja zaktualizowana w zakresie formy negocjacji)
umowa_dotacja_krajowa.zip
umowa_dotacja_krajowa.zip - (279,02 KB) Wzór umowy dotacyjnej
geologia_i_gornictwo_pp_akt2.pdf
geologia_i_gornictwo_pp_akt2.pdf - (110,16 KB) Treść programu priorytetowego
karta_oceny_geologia_lista_sprawdzajaca.xls
karta_oceny_geologia_lista_sprawdzajaca.xls - (92 KB) Lista sprawdzająca oceny wniosku
szcz._kat._kosztow_kwal._geologia_17.08.2015.docx
szcz._kat._kosztow_kwal._geologia_17.08.2015.docx - (17,83 KB) Katalog kosztów kwalifikowanych
zalacznik_cz._1_-_katalog_kosztow_jednostkowych_.xls
zalacznik_cz._1_-_katalog_kosztow_jednostkowych_.xls - (67,5 KB) Katalog kosztów jednostkowych

.

powrót
do góry