Nabór wniosków 2015 dla części 2

Nabór wniosków 2015 dla części 2

Cel programu:
Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez:
• rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,
• eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk górniczych,
• monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie.
 

Terminy i sposób składania wniosków:
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 16 LUTEGO DO 30 LISTOPADA 2015 ROKU, DO GODZ. 15:30
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Geologia i górnictwo Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”
 

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji bądź pożyczki. Intensywność dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
 

Beneficjenci:
Beneficjenci określeni w programie priorytetowym:
1) dotacja:
a) finansowane w całości lub w części ze środków budżetu państwa w formie dotacji podmiotowych i celowych podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego,
b) podmioty wskazane w  ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa,
c) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
d) jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie.

2) pożyczka:
a) podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 

 

Koordynatorem programu jest Pani Anna Wściseł, nr tel.: 22 45 90 445
 

Wartość alokacji na dany nabór na rok 2015 – 61 411,18  tys. zł.
NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.
 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 Szczegółowe informacje o naborze:

regulamin_czesc_2_akt.pdf
regulamin_czesc_2_akt.pdf - (91,6 KB) Regulamin naboru
geologia_i_gornictwo_pp_akt2.pdf
geologia_i_gornictwo_pp_akt2.pdf - (110,16 KB) Treść programu priorytetowego
umowa_dotacja_krajowa.zip
umowa_dotacja_krajowa.zip - (279,02 KB) Treść umowy dotacji
umowa_pozyczki_krajowa.zip
umowa_pozyczki_krajowa.zip - (254,29 KB) Treść umowy pożyczki
karta_oceny_gornictwo_-_lista_sprawdzajaca.xlsx
karta_oceny_gornictwo_-_lista_sprawdzajaca.xlsx - (29,68 KB) Lista sprawdzająca oceny wniosku
zalacznik_cz._2_-_katalog_kosztow_jednostkowych_.xlsx
zalacznik_cz._2_-_katalog_kosztow_jednostkowych_.xlsx - (16,19 KB) Katalog kosztów jednostkowych
zalacznik_cz._2_-_szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.docx
zalacznik_cz._2_-_szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.docx - (15,84 KB) Katalog kosztów kwalifikowanych

.

powrót
do góry