Nabór wniosków 2016 dla części 1

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

Cel programu

Celem programu jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 15.07. do 30.11.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopali i wód podziemnych

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

Zgodnie z programem priorytetowym Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Beneficjenci

Zgodnie z programem priorytetowym Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Uwaga:

Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” w zakresie udokumentowania źródeł finansowania przedsięwzięcia wyjaśniamy jak niżej:

Zgodnie z listą wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie,  na etapie składania wniosku, należy złożyć oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych na współfinansowanie przedsięwzięcia.  Jednak w przypadku wnioskowania o dotację w wysokości poniżej 100% kosztów kwalifikowanych i współfinansowania przedsięwzięcia ze środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania (tj. nie będących środkami własnymi Wnioskodawcy z prowadzonej działalności/budżetu) na etapie oceny merytorycznej II stopnia konieczne będzie przedstawienie (w zależności od planowanego źródła finansowania) dokumentów potwierdzających posiadanie tych środków jak np.:

  1. promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne instytucje finansowe),
  2. umowy i/lub wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/ dotacyjnych,
  3. wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa),
  4. oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa),
  5. odpis KRS potwierdzający zarejestrowanie wniesionego kapitału/podjęte uchwały organów stanowiących Wnioskodawcy w sprawie dokapitalizowania spółki (w przypadku gdy źródłem finansowania są środki z podniesienia kapitału Spółki),
  6. umowy innych pożyczek,
  7. inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych (wymienić, np.: uchwały zarządu/rady nadzorczej/organów właścicielskich w sprawie realizacji przedsięwzięcia – jeżeli podjęto).
Prosimy uwzględnić powyższe w planowaniu koniecznych do podjęcia działań, równolegle ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Anna Mikołajewska, nr tel.: 22 45 90 482

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

regulamin_gig_czesc_1_2016.pdf
regulamin_gig_czesc_1_2016.pdf - (161,64 KB) Regulamin naboru
analiza_uwarunkowan_wykorzystania_zasobow_geotermalnych.doc
analiza_uwarunkowan_wykorzystania_zasobow_geotermalnych.doc - (90 KB) Analiza uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych
katalog_kosztow_jednostkowych_geologia.xls
katalog_kosztow_jednostkowych_geologia.xls - (71,5 KB) Katalog kosztów jednostkowych
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.xlsx
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.xlsx - (11,47 KB) Katalog kosztów jednostkowych
szcz._kat._kosztow_kwal._geologia.docx
szcz._kat._kosztow_kwal._geologia.docx - (18,03 KB) Katalog kosztów kwalifikowanych

.

powrót
do góry