Nabór wniosków 2016 dla części 3

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska”.

Cel programu

Celem programu jest ochrona powierzchni ziemi poprzez wykonywanie prac dokumentacyjnych, a w dalszej kolejności stabilizujących lub zabezpieczających osuwiska.

Terminy i sposób składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 15.07. do 30.11.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Geologia i górnictwo Część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, dotacji łącznie z pożyczką, pożyczki oraz przekazania środków.

Intensywność dofinansowania:

 1. dla przedsięwzięć: „Wykonywanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich osuwisk oraz projektów budowlanych zabezpieczenia lub stabilizacji osuwisk” - dofinansowanie w formie dotacji:
 • do 90% kosztów kwalifikowanych,
 • do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”),

z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,

 1. dla przedsięwzięć: „Wykonywanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających dotyczących osuwisk stanowiących zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury; prace nie obejmują remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów zagrożonych lub uszkodzonych przez osuwiska”: dofinansowanie w formie:
  • dotacji łącznie z pożyczką do 100% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 10 000 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, przy czym w ramach dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych i w ramach pożyczki do 30 % kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,
  • pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych,
 2. dla ww. przedsięwzięć realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe: dofinansowanie w formie przekazania środków – do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Beneficjenci

 1. jednostki samorządu terytorialnego;
 2. spółki akcyjne lub spółki z o.o., w których co najmniej 51% akcji lub udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego;
 3. podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające obiektami zabytkowymi, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 4. kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania),
 5. państwowe jednostki budżetowe.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Beata Traczyk, nr tel.: 22 45 90 856

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

regulamin_gig_czesc_3_2016.pdf
regulamin_gig_czesc_3_2016.pdf - (162,52 KB) Regulamin naboru
katalog_kosztow_jednostkowych_osuwiska_09.05.2016.xls
katalog_kosztow_jednostkowych_osuwiska_09.05.2016.xls - (137,5 KB) Katalog kosztów jednostkowych
powrót
do góry