Nabór wniosków 2017 dla części 2

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”.

 • Cel programu

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez:

 • rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,
 • eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk górniczych,
 • monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 23.01.2017 r. do 30.11.2017 r., do godz. 1530 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Geologia i górnictwo Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, pożyczki bądź przekazania środków. Intensywność dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, w formie przekazania środków do 100 % kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

 • Beneficjenci

1)  dotacja:

 • finansowane w całości lub w części ze środków budżetu państwa w formie dotacji podmiotowych i celowych podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego,
 • podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie.

2)  pożyczka:

 • podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Istnieje możliwość przekwalifikowania wniosków dotacyjnych na pożyczkowe zgodnie z zapisami programu.

3)  przekazanie środków:

 • państwowe jednostki budżetowe.
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Anna Wściseł, nr tel.: 22 45 90 445

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.p

.

powrót
do góry