Informacje o naborze

OGŁOSZENIE KONKURSU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

 • Cel programu

Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.

 • Terminy i sposób składania wniosków

wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 15.10.2018 r. do 07.12.2018 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Budżet naboru wniosków

Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 10 000 tys. zł.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym.

 • Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji w wysokości: 

 • dla miast małych i średnich (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) do100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł
 • dla miast dużych (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) do100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł,
 • w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców – do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich oraz do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast dużych.
 • Beneficjenci

powiaty, gminy oraz ich związki.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Anna Klinger, nr tel.: (22)  45-95-880,  

Dokumenty

regulamin_konkursu.pdf
regulamin_konkursu.pdf - (413,18 KB) 1. Regulamin konkursu
program_gepard_ii_czesc_2_stategia_rozwoju_elektromobilnosci.pdf
program_gepard_ii_czesc_2_stategia_rozwoju_elektromobilnosci.pdf - (493,07 KB) 2. PROGRAM_GEPARD II_Część 2) Stategia rozwoju elektromobilności
zalacznik_do_programu_przykladowa_struktura_oraz_elementy.pdf
zalacznik_do_programu_przykladowa_struktura_oraz_elementy.pdf - (257,15 KB) 3. ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU_Przykładowa struktura oraz elementy
zalacznik_nr_1_do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
zalacznik_nr_1_do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (244,46 KB) 4. Załącznik nr 1 do Regulaminu_Lista wymaganych załączników
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_fiszka.pdf
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_fiszka.pdf - (302,83 KB) 5. Załącznik nr 2 do Regulaminu_Fiszka
fiszka_formularz_edytowalny.docx
fiszka_formularz_edytowalny.docx - (23,44 KB) 6. Fiszka_formularz edytowalny

.

powrót
do góry