Nabór wniosków 2016 dla części 3

Szczegółowe informacje o naborze

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego:
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 3) Inwestycje w gospodarce  ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 3) Inwestycje w gospodarce  ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”.

  • Cel programu

Celem programu jest poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Polski, poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.09.2016 r. do 16.12.2016 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 3) Inwestycje w gospodarce  ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”.”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki.

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki do 60 % kosztów kwalifikowanych.

  • Beneficjenci,

Podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, związane z gospodarką ściekową lub gospodarką osadową, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu
Koordynator programu Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-756
Z-ca koordynatora

Jacek Koć
Jacek.Koć@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-328

Składanie wniosków

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

powrót
do góry