Ochrona powierzchni ziemi

Część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów

Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Część 3) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym

Część 4) Usuwanie odpadów wraz z remediacją powierzchni ziemi

 

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywację/remediację terenów zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk oraz ochrona powierzchni ziemi poprzez wykonywanie prac dokumentacyjnych, a w dalszej kolejności stabilizujących lub zabezpieczających osuwiska.

Treść programu:

Aktualizacja programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”:

ochrona_powierzchni_ziemi_15_akt.pdf
ochrona_powierzchni_ziemi_15_akt.pdf - (237,83 KB) Treść programu Ochrona powierzchni ziemi - Część 1) 2) 3) 4)

Część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

Pożyczka

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634
Z-ca koordynatora

Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-405


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Dotacja

Beneficjenci

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • spółki akcyjne lub spółki z o.o., w których co najmniej 51% akcji lub udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego
  • podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające obiektami zabytkowymi, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa i Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania)

Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowychInformacje szczegółowe

Koordynator programu Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856
Z-ca koordynatora

Anna Augustyniak
anna.augustyniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482

 

Dokumenty

zalacznik_cz._2_-_katalog_kosztow_jednostkowych.xls
zalacznik_cz._2_-_katalog_kosztow_jednostkowych.xls - (133,5 KB) Katalog kosztów jednostkowych
zalaczniki_do_wniosku_czesc_ekologiczna_osuwiska.docx
zalaczniki_do_wniosku_czesc_ekologiczna_osuwiska.docx - (15,94 KB) Lista załączników do wniosku (część ekologiczna)
zalaczniki_do_wniosku_czesc_finansowa_osuwiska.xlsx
zalaczniki_do_wniosku_czesc_finansowa_osuwiska.xlsx - (17,05 KB) Wykaz dokumentów prawnych i finansowych wymaganych na etapie składania wniosku
zalaczniki_do_wniosku_pomoc_publiczna_osuwiska.docx
zalaczniki_do_wniosku_pomoc_publiczna_osuwiska.docx - (15,69 KB) Załączniki do wniosku - pomoc publiczna

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 

Część 3) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formy dofinansowania
Dotacja

Beneficjenci

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (RDOŚ)

 

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320
Z-ca koordynatora

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

lista_sprawdzajaca_-_2.2_czesc_3.xlsx
lista_sprawdzajaca_-_2.2_czesc_3.xlsx - (19,8 KB) Lista sprawdzająca oceny wniosku

 

Część 4) Usuwanie odpadów wraz z remediacją powierzchni ziemi

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Formy dofinansowania

1) dotacja

2) pożyczka

Beneficjenci

1) podmioty działające w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego;
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
3) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;
4) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

 

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634
Z-ca koordynatora

Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

UWAGANowe formularze wniosków dla części 1 są w przygotowaniu i wkrótce możliwe będzie składanie wniosków w generatorze.

 

Słowa kluczowe

  

 

powrót
do góry