Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie

Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  17.06.2019 r. – 31.10.2019 r.

Przygotowane wnioski należy składać:

  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
    b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należyzłożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa
z dopiskiem: Nabór ciągły "Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja: Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie pożyczek – 110 mln zł
  • (na lata 2019 – 2021).
  • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Małgorzata Misiak, 22 45 90 511,

Dokumenty

umowa_udostepnienia_srodkow.pdf
umowa_udostepnienia_srodkow.pdf - (1,18 MB) UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW
regulamin_naboru_wnioskow.pdf
regulamin_naboru_wnioskow.pdf - (387,82 KB) REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
program_priorytetowy.pdf
program_priorytetowy.pdf - (425,17 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY

.

powrót
do góry