Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.

 • Cel programu:

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

 • Przedmiot naboru ciągłego:

Wybór projektów do dofinansowania wpływających na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

 • Typ projektów:

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

 1. inwestycje polegające na budowie nowych budynków budynków użyteczności publicznej (w tym budynków przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, kultu religijnego, pomocy społecznej) i zamieszkania zbiorowego, spełniających warunki, określone w ust. 7.2. 1) i 2) programu priorytetowego,
 2. dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa w pkt. 1 pod warunkiem, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięty zostanie poziom energooszczędności, o którym mowa w ust. 7.2 1) i 2) programu priorytetowego,
 3. inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, również w przypadku zmiany sposobu użytkowania takiego budynku, pod warunkiem, że spełnione są warunki programu;
 • Beneficjenci:
 1. podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
 2. spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
 3. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,
 4. jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające osobowości prawnej,
 5. parki narodowe.
 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej pożyczki.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie pożyczki jest udzielane jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych, po uwzględnieniu kwoty dotacji.

Minimalny udział procentowy pożyczki w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia nie może być niższy niż udział procentowy dotacji w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 • Budżet naboru:

Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do50 000 tys. zł, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 20 000 tys. zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania– do  30 000 tys. zł,
 • Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 21.12.2017 r. do 28.02.2018 r., oddzielnie dla dotacji, oddzielnie dla pożyczki. Załączniki należy dołączyć wyłącznie do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.

 

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 1. w przypadku podpisania wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD),
 2. w innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa powyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesyła drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”, wygenerowany przy użyciu GWD:

 1. wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem załączniki do wniosku,
 2. oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 1. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 28.02.2018 r. o godz. 24.00
 2. w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia
  28.02.2018 r. o godz. 15:30.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania wniosku z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie,
 2. w przypadku złożenia wniosku z załącznikami w formie papierowej - termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku
  i oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem załączników do wniosku – jeżeli wniosek
  o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Termin wpływu do kancelarii NFOŚiGW zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku
o dofinansowanie.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Magdalena Kostewicz, nr tel.: 22 45 90 356

UWAGA:

W dniu 09.01.2018 r. w zakładce Załączniki nastąpiła aktualizacja załączników w części dotyczącej pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska - „Pomoc horyzontalna - kalkulator kosztów” oraz „Pomoc horyzontalna - kalkulator kosztów dla OZE i kogeneracji”. Wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie pomocy horyzontalnej powinni zapoznać się ze zmianami w celu wypełnienia dokumentów w aktualnej wersji.

powrót
do góry