Nabór wniosków 2015 dla części 1

Szczegółowe informacje o naborze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza. Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych".

Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2015 r. do 30.12.2015 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Jednocześnie zakłada się, iż program priorytetowy będzie realizowany do 2018 r.

Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem: POP

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski poddane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Koordynatorem programu jest Pani Monika Żółkowska, nr tel.: 22 45 90 430.
 

Wartość alokacji na realizację programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza. Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych" wynosi  5,22 mln zł (łącznie dla wszystkich naborów ogłaszanych w ramach programu). 

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

regulamin_naboru_pop.pdf
regulamin_naboru_pop.pdf - (311,06 KB) Regulamin naboru
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku.pdf - (175,54 KB) Lista załączników niezbędnych na etapie składania wniosku
umowa_dotacja_krajowa.pdf
umowa_dotacja_krajowa.pdf - (550,59 KB) wzór umowy o dofinansowanie w formie dotacji

.