Nabór wniosków 2015 dla części 2

Szczegółowe informacje o naborze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nabór wniosków o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Nabór jest prowadzony w terminie od 27.07.2015 r. do 20.01.2016 r.

Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem: KAWKA

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski poddane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy zostaną poinformowani odrębnym pismem o wyniku oceny po zakończeniu naboru wniosków.

Koordynatorem programu jest Pani Monika Żółkowska, nr tel.: 22 45 90 430.
 

Wartość alokacji na realizację programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" wynosi  120,28 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

regulamin_naboru-_kawka.pdf
regulamin_naboru-_kawka.pdf - (321,55 KB) Regulamin naboru
wykaz_zalacznikow_kawka.pdf
wykaz_zalacznikow_kawka.pdf - (184,97 KB) Wykaz załączników wymaganych na etapie składania wniosku
wzor_umowy_kawka.pdf
wzor_umowy_kawka.pdf - (585,6 KB) Wzór umowy udostępnienia środków

.