Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”.

 • Cel programu

Rozpoznanie budowy geologicznej na rzecz kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez:

 • wdrażanie programów, długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii,
 • implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym,
 • wykonywanie badań oraz robót i prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14.10.2019 r. do 23.12.2022 r., do godz. 1530 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji lub pożyczki.

1. Intensywność dofinansowania w formie dotacji:

 • do 100% kosztów kwalifikowanych na zadania państwowej służby geologicznej i KAPS CO2, określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,
 • do 100% kosztów kwalifikowanych na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • do 50% kosztów kwalifikowanych na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych realizowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

2. Intensywność dofinansowania w formie pożyczki:

do 50% kosztów kwalifikowanych na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych realizowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

 • Beneficjenci

1. dotacja:

 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (czyli podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, uprawniającą do realizacji przedsięwzięcia – dotyczy wierceń w celu poszukiwania wód termalnych lub podmioty, które zgłosiły projekt robót geologicznych odpowiedniemu organowi – dotyczy wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi)

2. pozyczki

 • podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (czyli podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, uprawniającą do realizacji przedsięwzięcia – dotyczy wierceń w celu poszukiwania wód termalnych lub podmioty, które zgłosiły projekt robót geologicznych odpowiedniemu organowi – dotyczy wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi)
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Anna Mikołajewska, nr tel.: 22 45 90 482

Dokumenty

lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (453,1 KB) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (572,73 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf
szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (501,02 KB) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.pdf
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.pdf - (524,48 KB) Katalog kosztow jednostkowych geotermia
analiza_uwarunkowan_geotermia_.pdf
analiza_uwarunkowan_geotermia_.pdf - (428,67 KB) Analiza uwarunkowan geotermia

.

powrót
do góry