Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju

 

Dostrzegając potrzeby beneficjentów i konieczność znaczącego zwiększenia dynamiki rozwoju geotermii w Polsce, a także uwzględniając dotychczasowe doświadczenia w opiniowaniu wniosków, Główny Geolog Kraju zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wstrzymanie aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych.

Aktualnie trwają intensywne prace nad zmianą założeń programu priorytetowego i jego ukierunkowaniem na efektywne udostępnianie wód termalnych w Polsce oraz nad zmianą kryteriów oceny wniosków przez Głównego Geologa Kraju.

Zakłada się wprowadzenie znaczących ułatwień w pozyskaniu środków na realizację nowych otworów geotermalnych przez beneficjentów w taki sposób, aby umożliwić dofinansowanie przedsięwzięć, dla których prawdopodobieństwo rozpoznania i udokumentowania złóż wód termalnych będzie jak największe. Jednym z założeń będzie również bardziej racjonalne wydatkowanie środków oraz zmniejszenie komplikacji towarzyszących przygotowywaniu projektów robót geologicznych, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dotowanych odwiertów geotermalnych. Powinno to pozwolić na uzyskanie lepszych efektów w zakresie rozwoju geotermii, przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym ryzyku udostępnienia zasobów wód termalnych.

W związku z wnioskiem Głównego Geologa Kraju NFOŚiGW wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych do czasu uruchomienia nowego programu priorytetowego z tego zakresu.

Planuje się, że w I kwartale 2020 r. nowy program NFOŚiGW zostanie udostępniony dla wnioskodawców.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”, z wyłączeniem, zgodnie z powyższym komunikatem, możliwości składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”.

  • Cel programu

Rozpoznanie budowy geologicznej na rzecz kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez:

  • wdrażanie programów, długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii,
  • implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym.

 

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14.10.2019 r. do 23.12.2022 r., do godz. 1530 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju

 

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji:

do 100% kosztów kwalifikowanych na zadania państwowej służby geologicznej i KAPS CO2, określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

  • Beneficjenci

dotacja:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Anna Mikołajewska, nr tel.: 22 45 90 482

Dokumenty

lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (453,1 KB) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (572,73 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf
szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (501,02 KB) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.pdf
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.pdf - (524,48 KB) Katalog kosztow jednostkowych geotermia
analiza_uwarunkowan_geotermia_.pdf
analiza_uwarunkowan_geotermia_.pdf - (428,67 KB) Analiza uwarunkowan geotermia

.