Najczęściej zadawane pytania

 • Okres trwałości trwa 3 lata od dnia zrealizowania przedsięwzięcia, co oznacza, że w tym czasie Beneficjent ma obowiązek utrzymania efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia.

 • Poniżej wskazujemy na możliwą logikę uzasadniania przez jst przed RIO braku istotnego wpływu nowego długu z tytułu pożyczki NF na sytuację budżetu jst.

   Złożenia:

  •  jst wnioskuje o max. dofinansowanie = 100% kosztów kwalifikowanych, w tym od 60% do 80% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki udzielanych na maks. okres 15-letni,
  •  jst zawiera z użytkownikami instalacji umowy cywilno-prawne, na mocy których przenosi na nich pełne obciążenia związane z obsługą przez jst pożyczki NF, zarówno w zakresie spłaty kapitału pożyczki w określonych latach, jak i odsetek z tytułu oprocentowania, a także - gdyby taka sytuacja wystąpiła (np. przy niezachowaniu trwałości przedsięwzięcia), wcześniejszego zwrotu kapitału pożyczki, pożytków i ew. odsetek za zwłokę w sytuacjach określonych w umowie pożyczki,
  •  jst tak ustali warunki płatności za dostawę i montaż instalacji i/lub sposób finansowania pożyczką NF, że nie będzie konieczności zapewnienia przez jst finansowania pomostowego inwestycji,
  • koszty niekwalifikowane inwestycji i ew. finansowanie obrotowe nie będą relatywnie istotne i nie są brane pod uwagę w poniższej analizie,
  • VAT z a dostawę i montaż instalacji przez jst nie podlega odliczeniu i stanowi koszt kwalifikowany inwestycji.


  Zaciągnięcie pożyczki przez jst przy w/w założeniach, w sytuacji zachowywania indywidualnego limitu zadłużenia jst (na podstawie aktualnie obowiązującego WPF jst pozytywnie zaopiniowanego przez RIO), nie powinno pogorszyć relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych i powinno wpływać neutralnie na przepływy gotówkowe jst. Wpływy z tytułu umów z użytkownikami instalacji prosumenckich zbilansują wydatki związane z obsługą pożyczki NF.

  Jednak z uwagi na indywidualne okoliczności dotyczące sytuacji budżetu jst i struktury realizacji inwestycji w ramach programu „Prosument”, zachowanie w/w relacji budżetów silnie obciążonych jst po ujęciu w niej pożyczki NF powinno zostać każdorazowo zbadane przez służby finansowe jst, a możliwość zaciągnięcia pożyczki NF potwierdzona przez RIO.

   

 • Program przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania w formie pożyczki/kredytu udzielanego łącznie z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Dotacja dla umów zawieranych w latach 2014-2016 może wynieść do 20% lub do 40% dofinansowania w zależności od rodzaju instalacji.

  Jeżeli koszty przedsięwzięcia przewyższają maksymalny limit kosztów kwalifikowanych lub maksymalny limit jednostkowych kosztów kwalifikowanych przewidziany programem, to ta kwota ponad limit może być finansowana ze środków własnych lub innego źródła.

  Możliwa jest również sytuacja, gdy beneficjent nie zamierza skorzystać z pełnej wysokości dofinansowania przewidzianej programem, wówczas dofinansowanie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

  Przykład:

  • Instalacja fotowoltaiczna 3 kWp
  • Maksymalny koszt kwalifikowany: 21 000 zł
  • Udział własny: 5 000 zł
  • Dofinansowanie: 16 000 zł (21 000 zł – 5 000 zł)
  • Dotacja ( 40%): 6 400 zł
  • Pożyczka: 9 600 zł
 • Wytyczne nie precyzują szczegółowych rozwiązań technicznych związanych z zabezpieczeniem instalacji. Wspomniany zapis stanowi tylko przypomnienie dla projektanta i instalatora, że należy za każdym razem ocenić ryzyko i zastosować adekwatne rozwiązania zabezpieczające instalację. Muszą one być zgodne z obowiązującym prawem, odpowiednimi normami technicznymi (np.: PN-HD 60364-7-712) i dobrymi praktykami.

 • Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne, wytwarzanie energii elektrycznej celem dokonania jej sprzedaży stanowi działalnością gospodarczą i wymaga uzyskania koncesji URE, za wyjątkiem wytwarzania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą.

  W przypadku spółdzielni mieszkaniowych sytuacja ma się zmienić po wejściu w życie ustawy o Odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy także przedsiębiorca (a więc m.in. spółdzielnia mieszkaniowa) będzie mógł uzyskać przyłączenie mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania koncesji i sprzedawać energię do sieci zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale 4 ustawy.

  W trudniejszej sytuacji są wspólnoty mieszkaniowe, które zgodnie z doktryną prawną i poglądami orzecznictwa nie są traktowane jako przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalność gospodarczej. Oznacza to, że nie mają możliwości uzyskanie koncesji URE, a co za tym idzie wprowadzania do sieci energii wyprodukowanej we własnym źródle. Sytuacji nie zmieni w tym zakresie nowa ustawa o OZE , bowiem wprost odwołuje się do pojęcia przedsiębiorcy właśnie w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Jednak w każdym przypadku spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa może zamontować instalację off-gridową, a więc nie podłączoną do sieci i wykorzystywać wyprodukowaną energię na potrzeby własne. Energią odnawialną można zasilać części wspólne w zakresie oświetlenia, windy, pomp obiegowych, domofonu itp. Należy jednak pamiętać o dokładnym doborze instalacji do precyzyjnie zdefiniowanych potrzeb i profilu zużycia oraz w każdym przypadku przewidzieć zagospodarowanie energii w okresach, kiedy wytwarzanie przewyższa odbiór. Można to zrobić poprzez system z akumulatorami lub zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

 • W odróżnieniu do źródeł ciepła, program nie wprowadza zapisów nakazujących dopasowanie wielkości instalacji wytwarzających energię elektryczną do potrzeb budynku mieszkalnego. Jedynym ograniczeniem jest tu moc znamionowa instalacji (40 kW) i maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych (100 tys. zł dla jednego źródła w budynku jednorodzinnym). Każdy może uzyskać dofinansowanie do instalacji, z której nadwyżki będą magazynowane (w akumulatorach lub w postaci ciepła) albo odprowadzane do sieci elektroenergetycznej.

  Inwestor musi sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, czy montaż instalacji przewyższającej jego zapotrzebowanie na energię elektryczną jest dla niego opłacalny. Regulacje prawne zachęcają prosumentów przede wszystkim do zużywania wytworzonej energii na potrzeby własne, w celu zaoszczędzenia na energii pobieranej z sieci. Nadwyżki energii wyprodukowanej w dofinansowanej instalacji będzie można sprzedawać w 2015 r. po cenie ok. 16-17 gr/kWh (80% ceny rynkowej), a od 2016 r. po cenie ok. 22 gr/kWh (100 % ceny rynkowej) oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczanie różnic energii z operatorem w okresach półrocznych). Zastosowanie przewymiarowanej instalacji może nie zapewnić opłacalności w akceptowalnym okresie eksploatacji.

  Zalecamy więc rozwagę przy doborze wielkości instalacji.

 • Nie. W programie nie ma ograniczenia dotyczącego miejsca montażu instalacji. Instalacja może być zamontowana w / na innym budynku lub na gruncie. Ważne jest, aby służyła na potrzeby budynku mieszkalnego.

.