Najczęściej zadawane pytania

 • Zgodnie z interpretacją uzyskaną od Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, ww. wytwórca, z dniem 1 stycznia 2016 r, otrzyma stawkę równą 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim kwartale za niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez siebie w mikroinstalacji oraz będzie korzystał z tzw. net-meteringu. Umowy zawarte ze sprzedawcą z urzędu przed 1 stycznia 2016 r. będą wymagały zmiany. Z informacji uzyskanych od Towarzystwa Obrotu Energią wynika, że spółki obrotu energią, które będą pełniły rolę sprzedawców zobowiązanych, przygotowują nowe wzory umów z prosumentami, które powinny zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

 • Zgodnie z interpretacją uzyskaną od Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, net-metering, w rozumieniu ustawy o Odnawialnych źródłach energii, dotyczy wyłącznie energii czynnej. Wytwórca będzie zobowiązany pokrywać pozostałe opłaty za całość energii elektrycznej pobranej z sieci, bez pomniejszania o ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

 • Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp ciepła) znakiem jakości EHPA Q potwierdza, że spełnia ona wysokie wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA), w tym:

  • zgodność wszystkich głównych komponentów z wymaganiami krajowymi (oznakowanie CE)
  • minimalny poziom efektywności, wyznaczony w wyniku badań w jednym z ośrodków testowych akredytowanych zgodnie z ISO 17025, dla testowania następujących typów pomp ciepła:

        - solanka/woda B0/W35 - 4.30
        - woda/woda W10/W35 - 5.10
        - powietrze/woda A2/W35 - 3.10
        - bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda E4/W35 - 4.30

  Podsumowując, certyfikat EHPA Q potwierdza spełnienie wymagań programu „Prosument” w zakresie minimalnych wartości współczynników COP, ale tylko w przypadku ww. typów pomp.

  Baza internetowa z aktualnymi certyfikatami EHPA Q znajduje się na stronie internetowej EHPA  http://www.ehpa.org/ehpa-quality-label/qldb/ i jest tam możliwość pobrania oryginalnego certyfikatu EHPA Q w formacie pdf.

.