Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Zrozumieć adaptację do zmian klimatu – poradnik

Krótki poradnik wyjaśniający czym są zmiany klimatyczne i jak można im przeciwdziałać, przygotowany przez zespół NFOŚiGW. Zapraszamy do zapoznania się.

Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem

Treść programu priorytetowego:

pp_5.4_adaptacja_tj.pdf
pp_5.4_adaptacja_tj.pdf - (121,5 KB) Treść programu: Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

  • pożyczka

 Beneficjenci

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  2. jednostki tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024),
  3. spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne,

Informacje szczegółowe

ikonka e-mail Koordynator programu Tomasz Surowiecki
Tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl

Z-ca koordynatora

Andrzej Sidorski     
Andrzej.Sidorski@nfosigw.gov.pl  

ikonka telefon I Wydział Wdrażania Projektów

22-45-90-508
22-45-90-759

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.

powrót
do góry