Nabór 2019 - 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”.

 • Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2019 r. do 17.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki lub dotacji.

 • Intensywność dofinansowania:
 1. w przypadku dofinansowania w formie pożyczki: dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych,
 2. w przypadku dofinansowania w formie dotacji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych: do 30 % całkowitej kwoty dofinansowania (pozostałe 70% kwoty dofinansowania stanowi pożyczka z NFOŚiGW),
 3. w przypadku jednoczesnego finansowania przedsięwzięcia ze środków dotacyjnych i pożyczkowych w pierwszej kolejności wypłacane są środki pożyczkowe.
 • Beneficjenci:
 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publicznew ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (z zastrzeżeniem zapisów w pkt 3 w zakresie dofinansowania w formie pożyczki),
 2. jednostki tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024) (jedynie w przypadku dofinansowania w formie pożyczki),
 3. spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne (jedyniew przypadku dofinansowania w formie pożyczki).
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Tomasz Surowiecki, nr tel.: 22 45 90 508

Z-ca Koordynatora programu: Kamil Żabka, nr tel.: 22 45 90 566

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.

Dokumenty

zalaczniki_do_wniosku_adaptacja.pdf
zalaczniki_do_wniosku_adaptacja.pdf - (42,89 KB) Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie
regulamin_naboru_ciaglego_adaptacja_2019.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_adaptacja_2019.pdf - (160,14 KB) Regulamin naboru

.

powrót
do góry