Nabór 2019 - 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE

„Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd NFOŚiGW oraz Radę Nadzorczą zmian w programie priorytetowym 5.4 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeń środowiska”, wśród których jest rezygnacja z możliwości wsparcia przedsięwzięć w formie dotacyjnej (w zamian za możliwość uzyskania wyższego procentu umorzenia pożyczki), zamknięto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie formularz wniosku dotacyjnego, tym samym nie jest już możliwe występowanie o wsparcie w formie dotacji. Formularz pożyczkowy w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie został zaktualizowany zgodnie z aktualnymi zapisami programu priorytetowego i przygotowany do aplikowania o środki. Ze zmienionym programem priorytetowym można się zapoznać pod tym adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”.

  • Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2019 r. do 17.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki.

  • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych.

  • Beneficjenci:

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publicznew ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
2. jednostki tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024),
3. spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne.

  • Rodzaje przedsięwzięć:

1. działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,
2. działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększanie retencji w ekosystemach, urządzenia wodne,
3. zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych,
4. działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami,
5. realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie uwzględniające działania adaptacyjne,
6. usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach,
7. zakup specjalistycznego sprzętu do prognozowania i zapobiegania skutkom zagrożeń naturalnych i poważnych awarii,
8. przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, realizowane ze środków zagranicznych.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Robert Markiewicz, nr tel.: 22 45 90 314 kom: 660 400 456

Z-ca Koordynatora programu: Andrzej Sidorski, nr tel.: 22 45 90 759

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_adaptacja_2019.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_adaptacja_2019.pdf - (160,14 KB) Regulamin naboru
2019-05-13_zalaczniki_do_wniosku_adaptacja.pdf
2019-05-13_zalaczniki_do_wniosku_adaptacja.pdf - (48,7 KB) Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie

.