Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Część 5) Międzynarodowe Przemieszczanie odpadów

Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

 • ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów,
 • utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami,
 • zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu,
 • intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu.

Treść programu:

2_1__racjonalna_gospodarka_odpadami.pdf
2_1__racjonalna_gospodarka_odpadami.pdf - (958,64 KB) Treść programu Racjonalna gospodarka odpadami - Część 1) 2) 3) 4) 5) 6)
2.1.2._zalacznik_nr_1_do_modelowego_pp_metodyka_dgc.docx
2.1.2._zalacznik_nr_1_do_modelowego_pp_metodyka_dgc.docx - (31,74 KB) Załącznik do PP 2.1 część 2) Dynamiczny koszt jednostkowy DGC
2.1._2_zalacznik_nr_2_do_modelowego_pp_ekoinnowacyjnosc.docx
2.1._2_zalacznik_nr_2_do_modelowego_pp_ekoinnowacyjnosc.docx - (27,19 KB) Załącznik do programu 2.1. część 2)
zasady_oceny_kryterium_keep_dla_pp_2.1_czesc_1_i_2.doc
zasady_oceny_kryterium_keep_dla_pp_2.1_czesc_1_i_2.doc - (33,5 KB) Zasady oceny kryterium KEEP

Informacje szczegółowe:

 

Departament Ochrony Ziemi
Sekretariat
22-45-90-427

 

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

 • Beneficjenci:
 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
 2. przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego;
 3. posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności”;
 4. Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim.
 • Formy dofinansowania
 1. pożyczki
 2. dotacja jest udzielana na realizację przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF oraz przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności,
 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania:

 • dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych.
 • dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na:
  • rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności,
  • rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF,
 • dofinansowanie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na:
  • budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  • budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej.

Warunki dofinansowania

dofinansowanie w formie pożyczki:

 • oprocentowanie
 • w przypadku pożyczek udzielanych jst lub ich związkom - WIBOR 3M nie mniej niż 1 % w skali roku,
 • w pozostałych przypadkach – WIBOR 3M + 50 pb nie mniej niż 2% w skali roku.

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzjio pozwoleniuna budowę o ile jest wymagana;
 • pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

dofinansowanie w formie dotacji

 • jest udzielane wyłącznie na realizację przedsięwzięć polegających na:
  • budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, realizowanych przez jst lub ich związki,
  • budowie pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej, realizowanych przez jst lub ich związki,
  • rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności,
  • rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF,
 • wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 • dla zadań dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych, warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych lub innych bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy kosztów całkowitych inwestycji netto lub odpowiednio brutto – jeżeli dotyczy). Udzielenie dofinansowania wyłącznie w formie dotacji możliwe będzie po udokumentowaniu posiadania środków własnych (nie będących pożyczkami, kredytami czy innymi zwrotnymi formami finansowania pochodzącymi z innych źródeł niż środki NFOŚiGW) lub innych bezzwrotnych form w części stanowiącej uzupełnienie brakującego montażu finansowego.

 

 • Rodzaje przedsięwzięć:

budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:

 • o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd. W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia dolnego poziomu wykorzystana na cele działalności PSZOK może być uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej powierzchni utwardzonej,
 • wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
 • ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
 • dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,
 • wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
 • wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,
 • wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia;

budowa systemów selektywnego zbierania odpadów

Jako system selektywnego zbierania odpadów rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w pkt 1). Jeżeli jest to uzasadnione na system selektywnego zbierania odpadów mogą składać się dodatkowo inne elementy, a w szczególności:

 • lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów – gniazda pojemników,
 • mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów,
 • zestawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów w miejscu powstawania,
 • kompostowniki przydomowe,
 • automaty do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
 • sieci napraw i ponownego wykorzystania.

doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów

Jako doposażenie systemu selektywnego zbierania odpadów rozumie się zestaw działań polegających na rozwoju istniejącej infrastruktury technicznej służącej selektywnej zbiórce odpadów, między innymi poprzez:

 

 • zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do przetwarzania i gromadzenia odpadów selektywnie zebranych,
 • zakup specjalistycznych środków do transportu odpadów selektywnie zebranych,
 • budowę nowych lub modernizację istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów,
 • doposażeniu mogą podlegać wyłącznie systemy dysponujące przynajmniej jednym punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej

rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych

rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF

 

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

program_2.1.1.pdf
program_2.1.1.pdf - (622,2 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY: Racjonalna gospodarka odpadami
zalaczniki_2.1.1.pdf
zalaczniki_2.1.1.pdf - (497,92 KB) Lista załączników do programu priorytetowego nr 2.1
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf - (141,79 KB) Standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW
Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

 • Beneficjenci
 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
 2. przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie.
 • Formy dofinansowania

pożyczka;

 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

 • oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku).

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana lub, o ile jest wymagane, po zgłoszeniu budowy, wobec którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, nie wniósł sprzeciwu;
 • pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

Informacje szczegółowe

 

Koordynator programu Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

program_2.1.2.pdf
program_2.1.2.pdf - (593,41 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY: Racjonalna gospodarka odpadami
zalaczniki_2.1.2.pdf
zalaczniki_2.1.2.pdf - (386,23 KB) Lista załączników do programu priorytetowego nr 2.1
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf - (141,79 KB) Standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf - (397,59 KB) Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności
Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

 • Beneficjenci:

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.

 • Formy dofinansowania

pożyczka;

 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

 • oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata dokonywana jestna koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat. Okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
 • inne warunki umorzenia wynikające ze specyfiki programu:

- beneficjent osiągnął wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu.

 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, o ile jest wymagana;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
 • Rodzaje przedsięwzięć:

Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:

 1. zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 2. zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Informacje szczegółowe

Koordynator programu

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530

Z-ca koordynatora

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396


Składanie wniosków

Od 01.03.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

program_2.1.3.pdf
program_2.1.3.pdf - (579,65 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY: Racjonalna gospodarka odpadami
zalaczniki_2.1.3.pdf
zalaczniki_2.1.3.pdf - (366,99 KB) Lista załączników do programu priorytetowego nr 2.1
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf - (141,79 KB) Standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf - (397,59 KB) Standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Rok 2018 będzie ostatnim rokiem dofinansowania zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez powiaty i gminy;

 • Terminy i sposób składania wnioskówT

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2018 r. do 31.07.2018 r., do godz. 15.30.

 • Beneficjenci:

gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji

 • Formy dofinansowania

dotacja;

 • Intensywność dofinansowania:

W przeliczeniu na jeden pojazd (zaliczany do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorower trójkołowy zaliczany do kategorii L2e, określony w przepisach o ruchu drogowym) przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania wynosi:

1) 1 000 zł za każdy spośród pierwszych 10 pojazdów;

2) 500 zł za 11 i każdy kolejny pojazd.

 • Rodzaje przedsięwzięć:

zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez powiaty i gminy

Więcej informacji o programie Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Informacje szczegółowe

Koordynator programu

Karolina Wądołowska
Karolina.Wadolowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-642

 

 

 

Dokumenty

zal__2_regulamin__2_1_czesc4_wersja2_29.11.2017_mk.pdf
zal__2_regulamin__2_1_czesc4_wersja2_29.11.2017_mk.pdf - (468,13 KB) REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
wniosek_gmina_miasto_miasto_na_prawach_powiatu_2017.doc
wniosek_gmina_miasto_miasto_na_prawach_powiatu_2017.doc - (211,5 KB) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W ZAKRESIE ZBIERANIA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2017
wniosek_powiat_2017.doc
wniosek_powiat_2017.doc - (209,5 KB) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W ZAKRESIE ZBIERANIA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2017
Część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe


Beneficjenci

Organy administracji publicznej, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska.


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


Informacje szczegółowe

Koordynator programu Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320
Z-ca koordynatora

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396

Dokumenty

lista_sprawdzajaca_2.1.5.xlsx
lista_sprawdzajaca_2.1.5.xlsx - (17,97 KB) Lista sprawdzająca do oceny wniosku
2_1__racjonalna_gospodarka_odpadami_czesc_5.pdf
2_1__racjonalna_gospodarka_odpadami_czesc_5.pdf - (95,53 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY: Racjonalna gospodarka odpadami
Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

 • Beneficjenci:
 1. beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi;
 2. podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania:

 • maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności;
 • wartość pożyczki nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Warunki dofinansowania:

 • dofinansowanie w formie pożyczki:
 • oprocentowanie: WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku).Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 • okres karencji: przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.
 • W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy oraz przedsięwzięcia, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ,
 • pożyczka nie podlega umorzeniu,
 • w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,

 

 • dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej:
 • oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych nie mniej niż 2% (w skali roku).Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków POIiŚ z zastrzeżeniem pkt. 7.2 ppkt. 2),
 • pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia realizacji projektu z zastrzeżeniem punktu d) i e),
 • w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ środków z Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek Beneficjenta może zostać wydłużony o kolejny rok,
 • Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości odpowiadającej otrzymanym na rachunek projektu środkom POIiŚ wraz z należnymi odsetkami w terminie 7 dni od wpływu na rachunek projektu środków POIiŚ, a w przypadku braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca okresu finansowania,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ.

 

 • Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
 

 

 

Składanie wniosków

Od 01.03.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

program_2.1.6.pdf
program_2.1.6.pdf - (467,62 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY: Racjonalna gospodarka odpadami
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf - (141,79 KB) Standardowe formy zabezpieczeń dla umów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW
zalaczniki_2.1.6.pdf
zalaczniki_2.1.6.pdf - (486,25 KB) Lista załączników do programu priorytetowego nr 2.1

 

Słowa kluczowe

  

 

.

powrót
do góry