Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 • Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania realizowane w gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo.

 • Wskaźnik osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.: masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg]

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 20 000 Mg

 • Budżet

Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do  10 000 tys. zł.

 • Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2021, przy czym:

 1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do 30.04.2020 r.;
 2. środki wydatkowane będą do 31.12.2021 r.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wnioski będą składane do dnia 31.10.2019 r. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

 • Koszty kwalifikowane
 1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r. w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane;
 2. koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są wyłącznie koszty zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki
  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 • Formy dofinansowania

           Dotacja;

 • Beneficjenci
 1. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego objęte programem pilotażowym.
 2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 •  Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć sumy iloczynów:
1)            500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia,
2)            700 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

 

.

powrót
do góry