Usuwanie porzuconych odpadów

  • Cel programu:

Ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

  • Formy dofinansowania:

1)    dotacja;
2)    pożyczka.

  • Rodzaje przedsięwzięć:

Usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

  • Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

  • Koordynator programu:

Katarzyna Baranowska
e-mail: Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 598

  • Zastępca koordynatora:

Katarzyna Marzantowicz
e-mail: Katarzyna.Marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-879

 

Dokumenty

pp_usuwanie_porzuconych_odpadow.pdf
pp_usuwanie_porzuconych_odpadow.pdf - (796,63 KB) Program Priorytetowy Usuwanie porzuconych odpadów

.

powrót
do góry