Nabór wniosków 2015

UWAGA 1: Od dnia 30 grudnia 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów dopuszczalności pomocy horyzontalnej. Weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250), oparte na zasadach pomocy na ochronę środowiska określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: GBER).
Zmiany, w stosunku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r., dotyczą:
 - sposobu obliczania kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (w tym brak konieczności uwzględniania w wyliczaniu tych kosztów korzyści operacyjnych),
- wielkości dopuszczalnej intensywności pomocy oraz
- zmodyfikowanej definicji efektu zachęty (poza inwestycjami realizowanymi w celu dostosowania do standardów UE na warunkach określonych w Traktacie o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej).
Najważniejsze zmiany dotyczą efektu zachęty. Aby zaistniał efekt zachęty wniosek musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji (rozpoczęciem prac), które to rozpoczęcie, według nowych przepisów opartych o GBER, oznacza:
- rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, lub
- pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, lub
- zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,
zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Ostatni element definicji różni dotychczasowe pojęcie „rozpoczęcia prac” od nowego jego rozumienia.

Jeśli umowa o dofinansowanie nie została zawarta przed wejściem w życie nowych przepisów dot. dopuszczalności pomocy horyzontalnej (opartych na GBER), wówczas to nowe przepisy będą stosowane do oceny wnioskowanej pomocy. Oznacza to konieczność ponownej oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem dopuszczalności pomocy publicznej, w tym w zakresie efektu zachęty w jego nowym rozumieniu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie będzie mógł wykazać wypełnienia efektu zachęty, nie będzie możliwości udzielenia mu pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska.

UWAGA 2: Przypominamy, iż w każdym przypadku wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być zgodne tzn. każdy załącznik w formie papierowej musi mieć swoj odpowiednik w formie elektronicznej i odwrotnie (za wyjątkiem części obliczeniowej Studium Wykonalności). Nie spełnienie tego warunku powoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej z powodu nie spełnienia Kryterium dostępu nr 2 "Wniosek jest złożony na obowiązujacym formularzu i w wymaganej formie" oraz Kryterium nr 3 "Wniosek jest kompletny i prawidowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola w formularzu" !!!

WAŻNE: Informacja dotycząca wymaganych załączników w ramach pp. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-Kumulator Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do typu i ilości załączników wymaganych do złożenia w ramach trwającego naboru dla ww. programu priorytetowego, NFOŚiGW przedstawia poniżej wykaz załączników w podziale na trzy grupy: finansowe, dotyczące pomocy publicznej oraz pozostałe. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z §2 pkt 4 „Wersja pisemna i elektroniczna wniosku w GWD wraz z załącznikami muszą być tożsame, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3”. W praktyce oznacza to, iż sam wniosek jak i wszystkie załączniki z wyłączeniem części obliczeniowej Studium Wykonalności muszą zostać dostarczone zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. W przypadku problemów ze zwalidowaniem wniosku z powodu barku  wymaganej ilości załączników w postaci sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata poprzedzające rok złożenia wniosku, rekomenduje się dwukrotne wgranie do GWD wersji elektronicznej ww. sprawozdań (zgodnie z żądaniem GWD) oraz przesłanie jednego kompletu w wersji papierowej.

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

Terminy i sposób składania wniosków:
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 06 LIPCA DO 30 GRUDNIA 2015 ROKU, DO GODZ. 15:30
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania:
pożyczka preferencyjna, pożyczka na zasadach rynkowych, pożyczka łączona (preferencyjna + rynkowa).

Intensywność dofinansowania:
dofinansowanie w formie pożyczki do 75 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584), prowadzący działalność gospodarcząw formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Koordynatorem programu jest Pan Rafał Kręcisz, nr tel.: 22 45 90 969
Z-cą Koordynatora jest Pan Marcin Jamiołkowski, nr tel.: 22 45 90 387

Wartość alokacji dla programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki" wynosi  1 000 000 000,00 złotych.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Szczegółowe informacje o naborze:

regulamin.pdf  - Treść regulaminu naboru "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczednej gospodarki"

umowa_pozyczki_krajowa  - Treść umowy pożyczki

Dokumenty

lista_zalacznikow_-_e_kumlator_finansowe_20150813_122140.xlsx
lista_zalacznikow_-_e_kumlator_finansowe_20150813_122140.xlsx - (23,52 KB) Lista załączników finansowe
lista_zalacznikow_-e_kumulator_pomoc_publiczna.pdf
lista_zalacznikow_-e_kumulator_pomoc_publiczna.pdf - (315,48 KB) Lista załączników pomoc publiczna
obwieszczenie_w_sprawie_stawek_na_rok_2015.pdf
obwieszczenie_w_sprawie_stawek_na_rok_2015.pdf - (705,6 KB) Obwieszczenie w sprawie stawek za korzystanie ze środowiska na rok 2015
lista_zalacznikow_-_e_kumulator_pozostale_20150915_110648.pdf
lista_zalacznikow_-_e_kumulator_pozostale_20150915_110648.pdf - (219,59 KB) Lista załączników pozostałe

Pomoc publiczna w ramach programu

  

.