Rodzaje wsparcia

NFOŚiGW informuje, iż w ramach Programu priorytetowego "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu" Wnioskodawca może  dokonać wyboru oprocentowania pożyczki NFOŚiGW i wnioskować o:
a)    pożyczkę na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku) zgodnie z programem priorytetowym; albo
b)    pożyczkę na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej); albo
c)    pożyczkę na warunkach łączonych część pożyczki na warunkach rynkowych + część pożyczki na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną).
Powyższa konstrukcja umożliwia Wnioskodawcy elastyczność wyboru formy i wysokości dofinansowania. Podmioty, które nie są zainteresowane dofinansowaniem stanowiącym pomoc publiczną mogą występować o pożyczkę na zasadach rynkowych. W takim przypadku o dofinasowanie mogą ubiegać się także podmioty, które rozpoczęły, ale nie zakończyły realizacji przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku w NFOŚiGW.

Stopa oprocentowania pożyczki nie może być niższa niż stopa referencyjna.

Stopa referencyjna[1] stosowana jest jako odpowiednik stopy rynkowej i ustalana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy.

Stopę referencyjną dla poszczególnych przedsiębiorców uzyskuje się poprzez zsumowanie stopy bazowej i odpowiedniej marży wyrażonej w punktach bazowych (p.b).

Stopa bazowa ustalana jest przez Komisję Europejską i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Stopa bazowa obliczana jest w oparciu o jednoroczną stopę IBOR (w przypadku Polski jest to WIBOR) zarejestrowaną we wrześniu, październiku i listopadzie poprzedniego roku. Tak ustalona stopa bazowa obowiązuje od dnia 1 stycznia każdego roku. Ponadto, w celu uwzględnienia znacznych i nagłych zmian, Komisja Europejska aktualizuje stopę bazową za każdym razem, gdy średnia stopa obliczona za trzy poprzednie miesiące odbiega o więcej niż 15 % od stopy obowiązującej. Nowa stopa zaczyna obowiązywać pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącach, z których dane wykorzystano dla potrzeb obliczeń.

Wysokość marży, wyrażonej w punktach bazowych, ustalana jest w oparciu o dwa kryteria:

  1. tzw. rating, który może być ustalony w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy (w szczególności jego zdolność kredytową, wypłacalność) oraz
  2. poziom zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy w formie kredytowej.

Rating ustalany jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, natomiast poziom zabezpieczeń dla wszystkich pożyczek NFOŚiGW jest przyjmowany jako wysoki.

W konsekwencji marża zależy jedynie od sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Dla nowoutworzonych przedsiębiorstw, nieposiadających historii kredytowej, poziom zastosowanej marży nie może być niższy niż 400 p.b. (punktów bazowych).

Tabela marż w p.b. oraz proponowanego oprocentowania pożyczki przy wysokim poziomie zabezpieczeń oraz stopie bazowej na poziomie 1,76% (od 01.06.2015 r.) :

Kategoria ratingu

Marża w punktach bazowych

Proponowane oprocentowanie przy którym pożyczka nie będzie stanowić pomocy publicznej

Wysoki (AAA-A)

60

2,36%

Dobry (BBB)

75

2,51%

Zadowalający (BB)

100

2,76%

Niski (B)

220

3,96%

Zły/Trudności finansowe (CCC i poniżej) oraz podmioty bez historii kredytowej

400

5,76%

 

Poniżej NFOŚiGW udostępnia arkusz kalkulacyjny wraz z instrukcją, który pozwoli na wstępne, samodzielne zweryfikowanie ratingu i określenie wysokości oprocentowania (przy którym pożyczka nie będzie stanowić pomocy publicznej dla Wnioskodawcy). Wyliczenie może być pomocne Państwu przy wyborze wariantu oprocentowania pożyczki NFOŚiGW.

Przed skorzystaniem z kalkulatora prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Arkusz kalkulacyjny

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę oprocentowania na warunkach rynkowych, rating oraz wyliczenia dotyczące wysokości oprocentowania muszą zostać zweryfikowane i zaakceptowane przez NFOŚiGW.

 


[1] Metoda ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych określona została w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6)

 

.