Wspieranie działalności monitoringu środowiska

Część 1) Monitoring środowiska

Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna


Cel programu

Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska oraz wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych.

Treść programu

program_monitoring_2015-2020.pdf
program_monitoring_2015-2020.pdf - (529,68 KB) Treść programu Wspieranie działalności monitoringu środowiska

Część 1) Monitoring środowiska

Formy dofinansowania
1) dotacja
2) pożyczka
3) przekazanie środków

Beneficjenci

1) podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

3) uczelnie niepubliczne;

4) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje (dla tych podmiotów udzielane będą wyłącznie pożyczki).


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


Informacje szczegółowe:

 

Koordynator programu Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Monitoringu Środowiska i Zagrożeń

22-45-90-131

 

Wymagane dokumenty:

 

Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Wnioski należy składać w terminie od 22.03.2017 r. – 30.11.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Formy dofinansowania
Dotacja.

Beneficjenci
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze.


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowychInformacje szczegółowe

 

 

Koordynator programu Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
Z-ca koordynatora  Andrzej Rzeszotarski
andrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Monitoringu Środowiska i Zagrożeń 22-45-90-131

 

zalacznik_cz._2_szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf
zalacznik_cz._2_szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (116,3 KB) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych

 

Słowa kluczowe

  

 

.

powrót
do góry