Nabór 2018 - Pożyczka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”

Cel programu - poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2018 r. do 28.12.2018 r., bądź do wyczerpania alokacji środków 12 000 000,00 zł (nabór ciągły)
Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania - pożyczka:

  • wysokość pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy nie może być wyższa niż planowany wkład własny wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE, przy czym łączna kwota wcześniej udzielonej dotacji ze środków NFOŚiGW i KE oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
  • wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE nie może przekraczać równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej, przypadającej na wnioskodawcę.

Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”

  • pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE z KE, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta przedsięwzięcia krajowego albo międzynarodowego;
  • pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa dotacji o współfinansowanie projektu LIFE+/LIFE ze środków NFOŚiGW.

 

Koordynator naboru

Marta Wojtaniec

marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl

tel.: 22 45 90 257

 

regulamin_naboru_ciaglego_pozyczka.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_pozyczka.pdf - (399,32 KB) Regulamin naboru
wymagane_zalaczniki_do_wnioskow-_merytoryka.pdf
wymagane_zalaczniki_do_wnioskow-_merytoryka.pdf - (296,27 KB) Wymagane załączniki do wniosku - część merytoryczna

.

powrót
do góry