Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Nabór Pożyczka

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”.

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.08.2019 r. do 28.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków (60 000 000,00 zł).

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą pocztową lub przesyłka kurierską na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską  za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w Kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Informacje i instrukcje do generatora wniosków: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki.

Wysokość pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wkładu własnego Wnioskodawcy nie może być wyższa niż planowany wkład własny Wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE, przy czym łączna kwota wcześniej udzielonej dotacji ze środków NFOŚiGW i KE oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE nie może przekroczyć równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej, przypadającej na Wnioskodawcę.

Warunki ogólne, jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”

  • pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE z Komisją Europejską, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta przedsięwzięcia krajowego albo międzynarodowego;
  • pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa dotacji o współfinansowanie projektu LIFE+/LIFE ze środków NFOŚiGW.

Informacja o koordynatorze programu wraz z numerem telefonu

Koordynator programu: Pani Anna Żochowska, nr tel.: 22 45 90 193, anna.zochowska@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_pozyczka2019.pdf
regulamin_pozyczka2019.pdf - (619,98 KB) Regulamin naboru
wymagane_zalaczniki_do_wniosku_o_pozyczke_-_merytoryczne.pdf
wymagane_zalaczniki_do_wniosku_o_pozyczke_-_merytoryczne.pdf - (499,62 KB) Załączniki merytoryczne
wymagane_zalaczniki_do_wniosku_finanse.pdf
wymagane_zalaczniki_do_wniosku_finanse.pdf - (218,9 KB) Załączniki finansowe

.