Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Nabór 2019 tradycyjny/skrócony – dotacja/na rzecz środowiska

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Współfinansowanie programu LIFE" dla wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska

 

Tematyka naboru:

- Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
- Przyroda i Różnorodność biologiczna
- Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

Cel programu - poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o pdotację w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”

  • dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich;
  • warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie dotacji, przekazania środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE;
  • kwota udzielonego dofinansowania nie podlega waloryzacji z tytułu różnic kursowych oraz inflacji;
  • w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;
  • wartość udzielanego dofinansowania przeliczana jest na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

Koordynator naboru

Radosław Domagała

radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl

tel.: 22 45 90 435

 

NABÓR TRADYCYJNY

NABÓR SKRÓCONYNABÓR TRADYCYJNY

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

Dla PROJEKTÓW TRADYCYJNYCH LIFE: od 01.10.2019 r. do 29.11.2019 r.

Dla PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH LIFE: od 27.01.2020 r. do 10.02.2020 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

UWAGA:

Wnioskodawcy planujący w ramach swoich projektów wykonanie planów ochrony gatunków chronionych powinni uzyskać stanowisko GDOŚ w zakresie zasadności wykonania takiego planu. Stanowisko to będzie przedmiotem analizy w zakresie zasadności realizacji zgodnie z Metodyką efektywności kosztowej.


NABÓR SKRÓCONY

Nabór skrócony jest uzupełnieniem naboru tradycyjnego.

Nabór adresowany jest dla Wnioskodawców którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NFOŚiGW (w 2019 r.) w naborze tradycyjnym realizowanym przed naborem KE 2019, a także którzy zostaną w ramach tego naboru odrzuceni z przyczyn formalnych.

Wnioskodawcy po uzyskaniu zaproszenia KE do złożenia uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku do LIFE mogą w ramach naboru skróconego złożyć do NFOŚiGW wniosek o współfinansowanie w terminie do dziesięciu dni od daty przekazania przez Wnioskodawcę aktualizacji wniosku LIFE do KE. Wnioski w ramach naboru skróconego zostaną poddane ocenie NFOŚiGW, w tym ocenie efektywności kosztowej.

Wnioski należy składać w terminie

Dla PROJEKTÓW TRADYCYJNYCH LIFE:
od 02.03.2020 r. do zakończenia fazy rewizji KE w ramach naboru 2019 r., lecz nie później niż do 29.12.2020 r.

Dla PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH LIFE:
od 01.06.2020 r. do zakończenia fazy weryfikacji zaktualizowanych wniosków przez KE w ramach naboru 2019 r., lecz nie później niż do 29.12.2020

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)
 

.