Nabór tradycyjny/skrócony 2017 - dotacja

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Współfinansowanie programu LIFE"

 

Cel programu - poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

Warunki ogólne jakie należy łącznie spełnić, aby ubiegać się o pdotację w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”

  • dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich;
  • warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie dotacji, przekazania środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych, jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE;
  • kwota udzielonego dofinansowania nie podlega waloryzacji z tytułu różnic kursowych oraz inflacji;
  • w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;
  • wartość udzielanego dofinansowania przeliczana jest na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

Koordynator naboru

Marta Wojtaniec

marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl

tel.: 22 45 90 257

 

NABÓR TRADYCYJNY

NABÓR SKRÓCONYNABÓR TRADYCYJNY

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.05.2017 r. do 14.07.2017 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

UWAGA:

Wnioskodawcy planujący w ramach swoich projektów wykonanie planów ochrony gatunków chronionych powinni uzyskać stanowisko GDOŚ w zakresie zasadności wykonania takiego planu. Stanowisko to będzie przedmiotem analizy w zakresie zasadności realizacji zgodnie z Metodyką efektywności kosztowej.


NABÓR SKRÓCONY

Nabór skrócony jest uzupełnieniem naboru tradycyjnego.

Nabór adresowany jest dla Wnioskodawców którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NFOŚiGW (w 2017 r.) w naborze tradycyjnym realizowanym przed naborem KE 2017, a także którzy zostaną w ramach tego naboru odrzuceni z przyczyn formalnych.

Wnioskodawcy po uzyskaniu zaproszenia KE do złożenia uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku do LIFE mogą w ramach naboru skróconego złożyć do NFOŚiGW wniosek o współfinansowanie w terminie do dziesięciu dni od daty przekazania przez Wnioskodawcę aktualizacji wniosku LIFE do KE. Wnioski w ramach naboru skróconego zostaną poddane ocenie NFOŚiGW, w tym ocenie efektywności kosztowej.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2018 r. do zakończenia fazy rewizji KE w ramach naboru 2017 r., lecz nie później niż do 28.12.2018 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE SPEŁNIAJĄ KRYTERIA WYBORU

W dniu 29.08.2017 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził listę przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE".

Na liście znalazło się 13 przedsięwzięć ubiegających się o łączną kwotę dofinansowania ze środków NFOŚiGW w wysokości 45 588 323,50 PLN oraz dofinansowanie ze środków KE w kwocie 20 267 975 EUR.

Do Wnioskodawców, których przedsięwzięcie znajduje sie na liście, zostały przesłane deklaracje A6 o statusie "to be confirmed" (nie dotyczy PJB), które należy dołączyć do systemu eProposal podczas składania wniosku do KE.

lista_na_tak_2017.pdf
lista_na_tak_2017.pdf - (331,96 KB) Lista przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru w naborze 2017 r. cz.1
lista_na_tak_2017_pjb.pdf
lista_na_tak_2017_pjb.pdf - (318,13 KB) Lista przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru w naborze 2017 r. cz.2 - państwowe jednostki budżetowe

Dokumenty obowiązujące w naborze tradycyjnym/skróconym 2017 r.:

regulamin_naboru_ciaglego_life_2017.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_life_2017.pdf - (413,22 KB) Regulamin naboru wniosków - 2017 r.
zalacznik_nr_1_do_regulaminu.pdf
zalacznik_nr_1_do_regulaminu.pdf - (211,5 KB) zał. nr 1 do regulaminu
metodyka_oceny_efektywnosci_kosztowej.pdf
metodyka_oceny_efektywnosci_kosztowej.pdf - (526,05 KB) Metodyka oceny efektywności kosztowej
program_priorytetowy_wspolfinansowanie_programu_life_28.04.2017.pdf
program_priorytetowy_wspolfinansowanie_programu_life_28.04.2017.pdf - (646,2 KB) Program Priorytetowy "Współfinansowanie Programu LIFE" 28.04.2017

.

powrót
do góry