Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Na tym etapie nie, natomiast przygotowujemy pewne rozwiązania prawne, które w przyszłości mają na to pozwolić.

  • zgodnie z aktualnym wzorem umowy, przed jej podpisaniem należy wpisać konkretną markę i model samochodu. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 wzoru umowy dotacji: „zmiana … marki i modelu pojazdu nie stanowi zmiany Umowy. W takim przypadku wymagane jest przesłanie ... pisma z podaniem nowych danych.” Należy jednak pamiętać, iż w przypadku tańszego samochodu dofinansowanie zostanie automatycznie obniżone do 15 % ceny nabycia samochodu. Natomiast w przypadku wyższej ceny nabycia niż w zatwierdzonym Wniosku o dofinasowanie może nie być możliwości zwiększenia dofinasowania do 15 % ze względu na wyczerpaną pulę alokacji i wtedy dofinansowanie pozostanie na poziomie z wniosku o dofinansowanie

  • Beneficjentami Programu priorytetowego Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1) mogą być osoby fizyczne. Intensywność dofinansowania wskazana została do 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 18 750 zł. Maksymalny koszt kwalifikowany  (cena nabycia) jednego pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 000 zł. Program dotyczy tylko samochodów elektrycznych. Beneficjent samodzielnie wybiera markę i model samochodu elektrycznego, który będzie spełniał warunki naboru. Zgodnie z zapisami programu priorytetowego Zielony Samochód dofinansowanie nie może być przyznane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku. Przez zakończenie przedsięwzięcia należy rozumieć zakup pojazdu. Okres kwalifikowania od 01.05.2020 r. oznacza, że w tym okresie mogą być ponoszone pierwsze wydatki np. zaliczka. Jednakże, płatność końcowa za fakturę i odbiór auta nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie. Wypłata dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji, refundacja może nastąpić po zarejestrowaniu zakupionego pojazdu. Wniosek o dofinansowanie składany jest w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Nabór rozpoczął się w dniu 26.06.2020 r. i trwa do 31.07.2020 r.- jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. Aplikacja znajduje się pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/Więcej informacji o naborze: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow

  • Problem walidacji został już usunięty. Po zaktualizowaniu  formularza wniosku (górne menu obrazkowe) powinna być już możliwość walidacji i złożenia wniosku.

  • W naborze dla programu priorytetowego „zielony samochód” wnioski składane są jedynie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu naszej platformy Generatora Wniosku o Dofinansowanie z użyciem podpisu elektronicznego. Uprzejmie proszę o wykorzystanie takiej funkcjonalności w aplikacji i przekazanie wniosku na stronę NF.

  • Od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie można nabywać pojazdy, z zastrzeżeniem, że samo złożenie wniosku nie stanowi prawnego zobowiązania NFOŚiGW do wypłaty dofinansowania

  • Beneficjentami programu Zielony samochód mogą być osoby fizyczne. Obecnie w obszarze elektromobilności prowadzimy nabór w ramach programu eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1), którego Beneficjentami mogą być Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) oraz programu Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż, którego Beneficjentem może być Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Informacje o powyższych naborach z zakresu elektromobilności są dostępne pod adresami: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/evan/nabor-wnioskow-/http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/koliber/nabor-wnioskow-/Lista pozostałych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW jest dostępna pod adresem:http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2020.html

.