Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Po złożeniu wniosku może Pan finalizować zakup auta. Co do naklejki to zapewne większość z Wnioskodawców będzie czekać z jego oklejaniem do dnia zwarcia umowy. Od tego dnia bowiem zapisy umowy wiążą obie strony.

  • Prowadzimy pogłębioną analizę w tym zakresie. Scenariusz o jaki pan pyta nie jest w przyszłości wykluczony.

  • Projekt nie może być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tj. faktura końcowa nie może być opłacona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wyklucza to jednakże możliwości rozpoczęcia projektu np. poprzez umowę wstępną i opłacenie np. zaliczki

  • Zgodnie z Regulaminem wniosek składany będzie jedynie w formie elektronicznej zatem wszelkie załączniki będą miały postać elektroniczną. W przypadku upoważnienia nie jest wymagana forma notarialna.

  • Projekt nie może być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

  • Jak najbardziej. Projekt nie może być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tj. faktura końcowa nie może być opłacona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wyklucza to jednakże możliwości rozpoczęcia projektu np. poprzez umowę wstępną i opłacenie np. zaliczki

  • Cesja na kilka podmiotów jest możliwa i  stosowana w praktyce. Wyjaśniam, że  mianem cesji określa się instytucję przelewu wierzytelności, która – oczywiście co do zasady - może dotyczyć każdej wierzytelność, w tym pieniężnej. Niewątpliwie wierzytelność ubezpieczonego w stosunku do ubezpieczającego jest wierzytelnością pieniężną i – o ile w umowie ubezpieczenia ubezpieczający nie zawarł jakiejś umownej klauzuli zakazującej przelewu – może podlegać cesji, bowiem przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Ubezpieczony ma prawo przelać na osobę trzecią  przysługujące mu od ubezpieczyciela wierzytelności w całości lub w części. W celu zabezpieczenia wierzytelności NFOŚiGW z tytułu dofinansowania udzielonego Beneficjentowi, Beneficjent przelewa na rzecz NFOŚiGW swoje uprawnienia z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego przedmiotu zabezpieczenia do kwoty dofinansowania, a więc cesja dotyczy tylko części wierzytelności (czyli: jeśli dofinansowanie z NFOŚiGW=11 tys. zł, a suma ubezpieczenia=80 tys. zł to na NFOŚiGW scedowane zostanie 13,7% wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczeniowej). Zwracam uwagę, że niektórzy ubezpieczyciele wprowadzili szczególny tryb dokonywania cesji całości lub części prawa lub obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na inną osobę. W przypadku gdy cesja dotyczy całości praw i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń wymaga wypełnienia stosownego wniosku na formularzu przez niego opracowanym oraz przedstawienia innych dokumentów potwierdzających tożsamość dotychczasowego ubezpieczającego, a także może żądać przedstawienia innych dokumentów koniecznych do rzetelnego rozpatrzenia sprawy. Ubezpieczyciel potwierdza dokonanie cesji aneksem do polisy. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym w aneksie do polisy. Skuteczność czynności przeniesienia zachodzi w momencie pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o dokonanej cesji i potwierdzenia pisemnie przez zakład ubezpieczeń zgody na jej dokonanie. Za moment potwierdzenia cesji przyjmuje się datę wysłania informacji do cedenta. W takim przypadku mamy do czynienia z klauzulą umowną ograniczającą dopuszczalność przelewu wierzytelności od spełnienia określonych przesłanek i zachowania przewidzianej formy. Zastrzeżenia umowne ograniczające obrót wierzytelności zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają charakter pacti de non cendendo.

.