Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Planujemy przeprowadzenie webinarium o szczegółach poinformuje wkrótce na naszych stronach.

  • Jeśli 2 samochód będzie wykorzystywany na cele prywatne nie ma problemu ze złożeniem wspólnego „małżeńskiego” wniosku. W przedmiotowym programie nie przewiduje się oceny finansowej. Projekt będzie rozliczony już po dokonaniu zakupu jednak nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

  • Obecny nabór jest naborem organizowanym przez NFOSiGW i nie wymaga na tym etapie żadnych dodatkowych prac legislacyjnych. Zobowiązanie powstanie w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie, jednakże jak zwykle w NFOSiGW poprzedza go ogłoszenie naboru, a następnie jego otwarcie (26.06.2020 r.). GWD nie jest aktywne, zostanie uruchomione w dniu 26.06.2020 r.

  • W celu zabezpieczenia wierzytelności NFOŚiGW z tytułu dofinansowania udzielonego Beneficjentowi, Beneficjent przelewa na rzecz NFOŚiGW swoje uprawnienia z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego przedmiotu zabezpieczenia do kwoty dofinansowania, a więc cesja dotyczy tylko części wierzytelności (czyli: jeśli dofinansowanie z NFOŚiGW=11 tys. zł, a suma ubezpieczenia=80 tys. zł to na NFOŚiGW scedowane zostanie 13,7% wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczeniowej).

  • Formularz GWD zostanie opublikowany (udostępniony) w dniu rozpoczęcia naboru tj. 26.06.2020 r.

  • Zgodnie z zapisami programu priorytetowego Zielony Samochód dofinansowanie nie może być przyznane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku. Przez zakończenie przedsięwzięcia należy rozumieć zakup pojazdu.Z opisanej sytuacji wynika, że przedsięwzięcie zostało już zakończone, czyli nie można ubiegać się o dofinansowanie na nabyte w maju auto.

  • Zgodnie z zapisami programu priorytetowego Zielony Samochód (pkt 7.3. ppkt b i c) jeden wnioskodawca może złożyć w danym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji oraz  jeden wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup jednego pojazdu elektrycznego. Jeśli będą kolejne nabory, nie wyklucza to Pana z ubiegania się o dofinansowanie na zakup pojazdu w ramach kolejnego naboru, z zastrzeżeniem sytuacji w której obecnie trwający nabór zostanie np. przedłużony o kolejny miesiąc lub więcej. W odniesieniu do Pana maila, pragnę zwrócić uwagę, że aby móc starać się o dofinansowanie, zakup pojazdu nie może nastąpić wcześniej niż w dniu składania wniosku o dofinansowanie. Dopuszcza się kwalifikowanie zaliczki wpłaconej na poczet przyszłego pojazdu w okresie od 1.05.2020 r, natomiast data wystawienia faktury nabycia pojazdu nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie.

.