Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

  • W programie nie zostały określone żadne limity w tym zakresie. Jednocześnie przypominam , że nabór w programie „Zielony transport publiczny” (Faza I) prowadzony jest w trybie ciągłym, nie ma do niego zastosowania, tak jak w naborze w trybie konkursowym, lista rankingowa, a dane deklarowane przez Wnioskodawcę nie podlegają ocenie punktowej.  Innymi słowy, różnica pomiędzy poszczególnymi wnioskami, wynikająca ze specyfiki sytuacji/potrzeb Wnioskodawcy, nie wpływa na pozycję wniosku na liście do dofinansowania.  Z deklaracji złożonych/wpisanych we wniosku będziecie musieli się Państwo rozliczyć, tak więc uprzejma prośba o realistyczne do nich podejście.

  • Zielony transport publiczny (Faza I) dotyczy tylko publicznego transportu zbiorowego. NFOŚiGW posiada w ofercie program KANGUR dedykowany transportowi szkolnemu, w ramach którego odbyły się już dwa nabory. Proszę śledzić naszą stronę www.nfosigw.gov.pl, na której publikujemy informacje o aktualnych naborach.

  • Nie podlega dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I), koszt budowy zadaszenia na potrzeby instalacji fotowoltaicznej.  W 50% kosztów kwalifikowanych może zostać dofinansowany jedynie zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem.

  • Program priorytetowy, w którym wskazano kryteria oceny projektów jest dostępny na www.nfosigw.gov.pl

  • Za datę rozpoczęcia przedsięwzięcia należy rozumieć datę poniesienia pierwszego kosztu, którą Wnioskodawca planuje ponieść (lub poniósł) w związku z realizacją przedsięwzięcia, będącego przedmiotem niniejszego Wniosku. Kwalifikowane są koszty ponoszone w okresie 01.10.2020 – 31.12.2025. W przypadku leasingu kwalifikowane są koszty poniesione w okresie 01.10.2020 – 31.12.2035. Koszty poniesione przed 01.10.2020 są niekwalifikowane. Należy pamiętać, że dofinansowanie nie może być przyznane na przedsięwzięcie już zakończone, przy czym za zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumie się podpisanie ostatniego protokołu zdawczo- odbiorczego dla pojazdu i/lub stacji ładowania i/lub stacji tankowania wodoru, sieci trakcyjnej pojazdu, w przypadku leasingu  protokół zdawczo odbiorczy pojazdu podpisany w momencie faktycznego wydania przedmiotu leasingu. Przy czym liczy się późniejsza data spośród powyżej wymienionych protokołów.

  • Tak. Zgodnie z pkt. 4 programu priorytetowego Zielony transport publiczny (Faza I).  ""Okres wdrażania  1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., 2) środki wydatkowane będą do 2025 r., przy czym w przypadku leasingu środki będę wydatkowane do 2035 r.

  • Tak. Dofinansowywane w ramach programu będą zarówno stacje ładowania/tankowania stacjonarne jak i mobilne.

.