Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

 • Tak. Dofinansowaniu podlegają tablice zamontowane wyłącznie w zakupionych w ramach programu pojazdach.

 • Tak. Biletomaty, będące na wyposażeniu zakupionego w ramach programu pojazdu, podlegają dofinansowaniu.

 • Tak. Kasowniki bezdotykowe, będące na wyposażeniu zakupionego w ramach programu pojazdu, podlegają dofinansowaniu.

 • Tak. Instalacja fotowoltaiczna, w części niezbędnej do potrzeb ładowania pojazdu elektrycznego zakupionego w ramach programu, podlega dofinansowaniu. Nie podlega dofinansowaniu instalacja przewymiarowana tj.: której wielkość jest nieadekwatna do potrzeb ładowania zakupionego w ramach programu taboru.

 • Zapisy Programu priorytetowego nie regulują na wprost kwestii zabezpieczenia na przedmiocie dofinansowania (pożyczkowego czy też dotacyjnego).
  Jednakże, należy mieć na względzie, że zabezpieczenia zwrotu dotacji czy też zwrotu pożyczki jest rekomendowane przez DF każdorazowo po ocenie finansowej Wnioskodawcy realizującego określone przedsięwzięcie.  Wpływ na zabezpieczenie ma również zarówno forma prawna wnioskodawcy (JST nie składają zabezpieczeń dla finansowania dotacyjnego), jak możliwość finansowania przez NF całości kosztów kwalifikowanych (dotacja + pożyczka).
  Powyższe wskazuje, że zabezpieczeniem ustanowionym na rzecz NF mogą zostać objęte również autobusy objęte wnioskiem (np w formie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, czy zastawu rejestrowego). Wszystko w tym przypadku zależy od oceny finansowej, której wyniku nie sposób przewidzieć. Należy również dodać, że dla tego typu inwestycji nie stosuje się umów podziału zabezpieczeń.

  Wobec powyższego, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.
  W każdym przypadku należy mieć na względzie, że w przypadku współfinansowania projektu z innych zewnętrznych źródeł finansowania, to NF powinien zapewnić sobie pierwszeństwo w doborze zabezpieczenia. Powyższe wynika z faktu, że NF finansuje od 60% do 80% kk w formie dotacji i decyduje o realizacji danego projektu. Dodatkowo zwraca się uwagę, że dla przedmiotowych inwestycji NF może finansować 100% kosztów kwalifikowanych, wobec powyższego margines finansowania zewnętrznego, innego niż ze środków NF, jest stosunkowo niewielki.
  Odnośnie kredytu na VAT. Dla tego typu kredytów zabezpieczenie w postaci środków trwałych czy ruchomych (autobusów) nie jest zazwyczaj stosowane. Tutaj stosuje się innego typu zabezpieczenia oparte raczej na potencjale ekonomiczno-finansowym danej firmy i mechanizmach poręczeniowych (ewentualnie).
  W każdym przypadku, w przypadku współfinansowania projektu z innych zewnętrznych źródeł, DF wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających źródła takiego finansowania (umowy kredytowe, promesy).

 • Tak, poziom gotowości do wdrożenia projektu będzie podlegał ocenie, niemniej jednak nie ma obowiązku , w przypadku przedmiotowego programu priorytetowego, posiadania infrastruktury  do ładowania/tankowania na etapie aplikacji o środki.
  Przypominam, że program zakłada wsparcie zakupu infrastruktury dedykowanej pojazdom, planowanym do zakupu, zatem wniosek nie podlega odrzuceniu z powodu barku gotowości dokumentacyjnej czy też braku infrastruktury na etapie aplikowania o wsparcie zakupu autobusu.
   

 • Przykład: stacja 4-modułowa z dotacją 4 x 3 mln.
  Poziom dofinansowania za stację to 50% kk, max 3 mln, niezależnie od liczby modułów.
   

.