Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

 • Kosztem kwalifikowanym może być adaptacja miejsca budowy stacji/punktu ładowania lub tankowania wodorem, natomiast niekwalifikowane są koszty modernizacji/adaptacji miejsca serwisowego i tego typu punktów zajezdni. Zabezpieczenie p.poż punktu ładowania bądź stacji tankowania jest kosztem kwalifikowanym do dofinansowania. Dofinansowane może być również szkolenie kierowców  /mechaników z  zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów, ale w ograniczonej liczbie osób (liczba  przeszkolonych osób musi wynikać z liczby zakupionych pojazdów i musi zostać uzasadniona we wniosku o dofinansowanie).

 • W ramach naboru konieczne będzie przygotowanie studium wykonalności o zakresie podanym w „Instrukcji sporządzania Studium wykonalności oraz Modelu finansowego przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”
  Dokument dostępny jest na stronie NFOŚiGW pod ogłoszeniem o naborze: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-transport-publiczny-faza-i/nabor--zielony-transport-publiczny-faza-i/
  Wnioski w generatorze będą mogły być składane od 4 stycznia 2021r.
   

 • Kosztem kwalifikowanym przy budowie/modernizacji infrastruktury do ładowania zakupionych w ramach programu pojazdów, może być modernizacja  sieci elektroenergetycznej oraz jej elementów. Modernizacja może dotyczyć jedynie elementów i urządzeń ściśle związanych z budową stacji do ładowania (oznacza to m.in. że kosztem kwalifikowanym przy budowie stacji ładowania nie może być wymiana całej linii energetycznej za zajezdni).

 • Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w I naborze, to zgodnie z zapisami programu priorytetowego można starać się o dofinansowanie w wysokości 80% od kosztów zakupu pojazdu (przy czym koszt zakupu pojazdu  może być podany w kwocie netto lub brutto w zależności od tego czy podatek VAT podlega zwrotowi czy też nie). 80% dofinansowania można również uzyskać od kosztów związanych ze szkoleniem kierowców/mechaników obsługujących dany pojazd.
  50% dofinasowania można uzyskać od kosztów związanych z budową/ modernizacją infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w  tym w szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Przy czym w przypadku modernizacji/budowy stacji tankowania wodoru, wartość dofinansowania nie może przekroczyć 3 000 000 zł na jedną stację tankowania.
  W harmonogramie rzeczowo-finansowych należy wyszczególnić poszczególne kategorie przedsięwzięcia i od ich kosztów kwalifikowanych odpowiednio wyliczyć należne dofinansowanie.
  Całkowity udział dofinansowania przedsięwzięcia będzie stanowiła suma dofinansowań z każdej z kategorii inwestycji.
   

 • Nie, infrastruktura może stanowić koszt kwalifikowany jedynie w przypadku zakupu pojazdów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” , a jej zakres musi być adekwatny do liczby zakupionych pojazdów. Głównym celem programu jest wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych, a infrastruktura do ich ładowania stanowi jedynie element uzupełaniający, pozwalający na prawidłową eksploatację zakupionych pojazdów.

 • Prawa osób niepełnosprawnych i obowiązki przewoźników w odniesieniu do transportu autobusowego określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie nr 2006/2004.
  Minimalne wymogi dotyczące przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim określone są w Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. Przykładowy opis wyposażenia pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich:
  - samochód dopuszczony do ruchu jako autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
  w tym  osób na wózkach inwalidzkich (homologacja – dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym  osób na wózkach inwalidzkich),
  - wyłożenie podłogi w przedziale pasażerskim wykładziną antypoślizgową i wodoodporną,
  - oświetlenie obszaru wsiadania,
  - dodatkowy uchwyt dla pasażerów w obszarze wsiadania przestrzeni pasażerskiej,
  - przystosowanie siedzeń do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca i kotwiczenia wózków inwalidzkich,
  -  szyny podłogowe do zamocowania wózków inwalidzkich,
  - pasy do zamocowania wózków inwalidzkich do szyn,
  - pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach,
  - wprowadzenie wózków z tyłu pojazdu za pomocą najazdów aluminiowych teleskopowych składanych,
  - oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu, informujące o osobach z niepełnosprawnością

 • Nie, nie literalnie po tytule, ale po potrzebie przeprowadzenie danej inwestycji. Należy wskazać z jakich dokumentów strategicznych (nadrzędnie obowiązujących) wynika potrzeba przeprowadzenia tej inwestycji.

.