Najczęściej zadawane pytania

 • Wymagania dotyczące uprawnień do montażu i odbioru instalacji kolektora słonecznego określa załącznik nr: 2 do Programu Priorytetowego.

 • Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:
  1) Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
   
  a)    Ofertę zawierającą w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia sporządzoną przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub
  b)   Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzony przez osobę wskazaną w pkt. 1) Załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych lub
  c)    Projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane.
  Jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa ofertę lub projekt wym. w pkt. a lub b wraz z: 
  ·    kopią zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu (zgodnego terytorialnie z lokalizacją inwestycji) oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu lub
  ·    oświadczeniem, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
  Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa projekt wskazany w pkt. c wraz z kopią prawomocnego pozwolenia na budowę.

  Ponadto:
  ·    Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
  ·    Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie
  ·    Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały, jeżeli zaciągnięcie kredytu z dotacją NFOŚiGW przez Wspólnotę mieszkaniową stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.
  ·    Inne dokumenty wymagane przez Bank.

  2) Kredytobiorca zawiera pisemną umowę z Wykonawcą, spełniającym warunki określone w pkt. 1 załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zawierającą, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.

  3) Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Kredytobiorcą a Wykonawcą podpisują oni protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji, potwierdzający zrealizowanie przedsięwzięcia.

  4) Kredytobiorca przedkłada w Banku protokół końcowego odbioru wraz z fakturami (możliwe jest uruchamianie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą, oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej, umowę z wykonawcą przedsięwzięcia).

  5) Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej (wypłaconej bezgotówkowo) kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.
   
  6) Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje
   
  7) Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW

   

 • Zgodnie z Programem Priorytetowym ust. 10 pkt. 6 „Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.” W związku z tym dotacja nie może być przekazana w sytuacji, gdy kredyt w części objętej dotacją został już spłacony. Natomiast pozostałe 55% kapitału kredytu, nie objęte dotacją, może zostać w każdej chwili spłacone przez kredytobiorcę, bez żadnych dodatkowych opłat.

 • Bank może udzielić kredytu z dotacją w przypadku, gdy kredytobiorca posiada już wielofunkcyjny zasobnik na wodę, jeśli projektant, tj. osoba wskazana w ust.9. pkt. 1 ppkt. 1) lub ppkt. 2) programu priorytetowego, sporządzająca projekt instalacji kolektorów słonecznych stwierdzi, że istniejący zasobnik na wodę będzie właściwy i zagwarantuje poprawną pracę całej instalacji.

 • Faktura powinna zostać wystawiona zgodnie z przepisami prawa. Wykładnia przepisów w tym zakresie leży w gestii Urzędów Skarbowych. W przypadku, jeśli na fakturze widnieje jedna kwota zbiorcza za zakup i montaż zestawu solarnego wówczas do protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i oddania do eksploatacji, przedkładanego przez kredytobiorcę w banku, powinien być dołączony dokument, w którym powinny być wyszczególnione elementy zestawu solarnego wraz z podaniem ich danych, w tym technicznych oraz ilości i wielkości. Dokument ten, podpisany przez wykonawcę, powinien zawierać nr, datę wystawienia oraz kwotę faktury, której dotyczy.

 • Na sprawozdaniu z badania i na certyfikacie powinna się znajdować stosowna informacja, że wystawiająca go jednostka posiada akredytację (znak PCA, numer i okres obowiązywania akredytacji). Jeśli nie ma takiej adnotacji, to powinien być załączony dokument potwierdzający udzielenie akredytacji danej jednostce (należy zwrócić uwagę na okres obowiązywania akredytacji).

 • Zgodnie z ust. 10 pkt. 3 Programu Priorytetowego Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą. Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr: 2 do Programu Priorytetowego, wykonawca musi posiadać uprawnienia do montażu instalacji kolektorów słonecznych. W świetle tych zapisów nie ma możliwości, aby Kredytobiorca był jednocześnie wykonawcą przedsięwzięcia.

.