Informacje o programie

Program priorytetowy

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.
Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.
Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy.

Treść programu:

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

1.    Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza: 

a)    Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów
-         oferty wykonawcy
-         projektu instalacji
-         projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)
b)   Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):
-         oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
-         kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
-         kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
c)    Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
d)   Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.
e)    Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.
f)    Inne dokumenty wymagane przez Bank.
 
2.   Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą powinna zawierać zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji oraz określać wartość pomniejszenia należności wykonawcy o przyznane przez niego beneficjentowi upusty, rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności, także przyrzeczone beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia, w przypadku ich stosowania.
Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.
 
3.    Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.
 
4.    Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:
a)      protokół końcowego odbioru
b)      kopie faktur
c)      oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej
d)      dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
e)      umowę z wykonawcą przedsięwzięcia
f)       inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.
 
5.   Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.
 
6.    Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.
 
7.    Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.

 


Lista banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW znajduje się w zakładce
Lista banków współpracujących z NFOŚiGW


Dodatkowych informacji  udziela:

Koordynator programu

Ewa Zalwska
oze3@nfosigw.gov.pl

tel: 22 45 90 963

Zastępca Koordynatora

Jarosław Wysocki
oze3@nfosigw.gov.pl

tel: 22 45 90 540

 

ANKIETY do oceny stanu zarządzania wiedzą w NFOŚiGW

 

Poniżej zamieszczamy "Raport z badania ankietowego".
Ankieta została przeprowadzona na przełomie listopada i grudnia.
Wypełniona została przez prawie 140 osób
Serdecznie dziękujemy.

 * * *

 

Opracowanie dokumentu mającego poprawić zarządzanie wiedzą (koncepcji, strategii), co podpowiada zarówno zdrowy rozsądek jak i profesjonaliści, wymaga analizy wyjściowego stanu zarządzania wiedzą w organizacji. Jest to sprawa kluczowa, jeśli chcemy, by nasza propozycja odpowiadała rzeczywistym potrzebom i możliwościom naszej instytucji.

Zrealizujemy to m.in. dzięki skierowanej do wszystkich Pracowników elektronicznej ankiecie – prostej i w 100% anonimowej.

 

Posłuży ona Wszystkim do wypowiedzenia się na temat zarówno obecnych jak i tych "wymarzonych" sposobów+nawyków+standardów+narzędzi używanych na co dzień do:

  • pozyskiwania   (np. na szkoleniach, konferencjach lub z prasy specjalistycznej)
  • tworzenia        (np. realizując nowe przedsięwzięcia)
  • dzielenia się     (np. z wfosiami, wnioskodawcami lub po prostu z kolegami/koleżankami)
  • gromadzenia    (np. w notatkach, raportach, w folderach sieciowych lub własnej głowie)
  • lokalizowania    (np. plików w gąszczu folderów na H:Public, lub ludzi w gąszczu kom. org.)
  • i wykorzystania (np. by nie „wyważać otwartych drzwi”)

    …naszej WIEDZY.

 

Co zawiera ankieta?

Łącznie 19 pytań (w tym 3 fakultatywne) dotyczących każdego z procesów zarządzania wiedzą.
Są krótkie, proste (przynajmniej tak się nam wydaje), konkretne.
Każde zawiera część otwartą, w której można dodać od siebie coś, co nie mieści się w ramach ankiety.

Bardzo zależy nam na Państwa opiniach, ale jeszcze bardziej na tym, by wypowiedziało się jak najwięcej osób – dlatego zwalczyliśmy pokusę zbytniego rozbudowania ankiety.


Ankieta jest anonimowa.

Choć  nie zawiera ona treści wrażliwych, postawiliśmy na 100% anonimowość. Nikt, nawet my, w zespole roboczym, który będzie potem analizował i opierał się na tych wynikach, nie będziemy znali autorów odpowiedzi.
MOŻNA jednak, jeśli ktoś chce, podpisać się. Tylko to umożliwi późniejsze przedyskutowanie zawartych w ankiecie opinii, do czego bardzo namawiamy.

Ankieta znajduje się pod adresem: 
https://wiedzanfosigw.ankietka.pl/

Można ją również pobrać w postaci pliku PDF,
wydrukować, wypełnić i oddać komukolwiek z naszego zespołu

* * *

 

 

 


 

 

 

.