Cel Programu

Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

 •  Zrównoważona energetyka:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
 • Materiałów i technologii
 • Systemów energetycznych budynków
 • Rozwoju maszyn i urządzeń
 • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Poprzez wdrożenie rozumie się uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług.

8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument wykonawczy dla jednej ze strategii zintegrowanych – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (Dynamiczna Polska) SIiEG - Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS).

Dla Naboru I obowiązuje lista z dnia 8 kwietnia 2014 r.

powrót

.