Faza B+R w ramach II naboru wniosków

Przedsięwzięcia, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe. Jako prace rozwojowe, należy rozumieć prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Przewidziane formy dofinansowania:

  • dotacja,
  • pożyczka.

Intensywność dofinansowania.

Dofinansowanie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:

  • mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych;
  • średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;
  • dużych przedsiębiorstw – do 60% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych, przy czym nie ma możliwości łączenia tych dwóch form wsparcia.

powrót

.