Faza W w ramach II naboru wniosków

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie/zakładzie polegające na:

  • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii,
  • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii,

które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe.

Przewidziane formy dofinansowania:

  • Pożyczka

kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 150 mln zł,

oprocentowanie pożyczki:

a) na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie
z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6)
lub
b) na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku.

  • inwestycja kapitałowa.

Beneficjenci działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej mogą ubiegać się o wniesienie środków NFOŚiGW na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów/akcji po cenie nominalnej w zamian za emitowane przez siebie udziały lub akcje.

a) minimalna wartość inwestycji kapitałowej wynosi 3 mln zł;

b) maksymalny udział NFOŚiGW w kapitale zakładowym beneficjenta nie może przekroczyć 49%;

c) nie jest możliwe łączenie form dofinansowania (udzielenie pożyczki oraz dofinansowania w formie inwestycji kapitałowej na to samo przedsięwzięcie).

Intensywność dofinansowania

  • dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
  • dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej do 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku projektów realizowanych w formule project finance wysokość udzielonego dofinansowania będzie ustalana dla każdego z projektów indywidualnie w dopuszczalnych powyżej granicach.

powrót

.