Aktualności

Ponad 11 mln zł z funduszy EOG dla kolejnych projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej.

08-09-2014, 09:33

Ponieważ alokacja przeznaczona na konkurs w ramach Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów nie została jeszcze wyczerpana, Ministerstwo Środowiska wystąpiło o przekazanie wolnej puli środków na dofinansowanie tych projektów (zgłoszonych przez organizacje pozarządowe), które zostały pozytywnie ocenione, jednak dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej.  Zgoda Biura Mechanizmów Finansowych umożliwiła zwiększenie liczby przedsięwzięć, które otrzymają wsparcie finansowe z funduszy EOG.

Dofinansowanie otrzymają następujące projekty realizowane przez organizacje pozarządowe (rezultat 4):
      Zmniejszenie presji gatunków inwazyjnych w ekosystemach termofilnych obszarów Natura 2000 Dolna Odra i Ujście Warty – wnioskodawca: Klub Przyrodników;
      Renaturalizacja doliny Narwi w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie (PLB 200001. PLH 200002) – wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków;
      Kampania na rzecz różnorodności biologicznej mórz i oceanów – wnioskodawca: Fundacja WWF Polska;
      Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej – wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;
      Program edukacyjny "Misja Przyroda" - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych – wnioskodawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund.
Ponadto udostępnione środki pozwolą na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Bądź na pTAK! Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej. Edycja III - realizowanego przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie.
Na posiedzeniu 3 września 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dla Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów rozszerzył równocześnie listę rankingową dla rezultatu 3 o 14 nowych projektów rezerwowych.  
Poniżej przedstawiamy zestawienie podsumowujące zatwierdzone dotychczas projekty w ramach Programu PL02: 

 

Rezultat
Liczba zatwierdzonych projektów
Łączna kwota dofinansowania projektów zatwierdzonych (PLN)
Liczba projektów rezerwowych
Kwota dofinansowania projektów rezerwowych (PLN)
Rezultat 1: Wzrost zdolności do efektywnego zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000
 9
15 688 116
 0
0
Rezultat 2: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych
 3
  5 625 094
 0
0
Rezultat 3:
Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów
11
16 365 980
16
32 297 768
Rezultat 4: Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej*
 7
16 874 079
  8
17 398 195
Fundusz Małych Grantów
26
17 516 572
18
12 889 817
RAZEM
56
72 069 841
42
62 585 780
 
Możliwe jest ponowne zwiększenie środków na dofinansowanie kolejnych projektów rezerwowych,  co pozwoliłoby na wsparcie dodatkowych przedsięwzięć. W tej sprawie trwają ustalenia z Biurem Mechanizmów Finansowych. Informacje o ich wynikach będą publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

rezultat 3 aktualizacja 3.09.14.xls
rezultat 3 aktualizacja 3.09.14.xls - (57 KB) Rezultat nr 3, aktualizacja z dn. 03.09.14r.
rezultat 4 aktualizacja 3.09.14.xls
rezultat 4 aktualizacja 3.09.14.xls - (41 KB) Rezultat nr 4, aktualizacja z dn. 03.09.14r.

.