Aktualne nabory

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL03

29-12-2015, 14:06

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
2009-2014 informuje Beneficjentów o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na dodatkowe działania w projektach.

Zasady przyznawania dodatkowych środków zostały określone w Artykule 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Zaleceniach przyjętych przez Komitet ds. Wyboru Projektów.

Zachęcamy Beneficjentów Programu PL03 do zapoznania się z poniższymi informacjami i składania wniosków o dodatkowe działania.

Dostępna kwota dofinansowania wynosi obecnie 208 309 EUR i może ulegać zmianom.

Aktualne informacje na temat kwoty będą publikowane na stronach internetowych MŚ i NFOŚiGW.

1.      Podmioty, które mogą uzyskać dodatkowe środki w ramach projektu

Beneficjenci Projektów nie zakończonych[1], które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”.

2.      Dodatkowe działania kwalifikujące się do wsparcia

Dodatkowa kwota dofinansowania może być przyznana wyłącznie na realizację rozszerzonego zakresu Projektu, który przyczynia się do realizacji celów projektu i spowoduje wzrost zakładanego efektu ekologicznego lub jego utrzymanie na zakładanym w umowie/porozumieniu ws. projektu poziomie.

W ramach Programu PL03 do dofinansowania kwalifikują się projekty, których jednym z celów ogólnych jest:

1. Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje dotyczące środowiska w odniesieniu do zintegrowanego planowania i kontroli;

2. Poprawa informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów;

3. Poprawa wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państwami-Beneficjentami a innymi państwami członkowskimi UE;

4. Wzrost świadomości społecznej na temat monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli oraz działania edukacyjne w tym zakresie.

3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Wydatki są kwalifikowalne zgodnie z zasadami:

 • Ogólnymi - zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 z następującym wyjątkiem: w odniesieniu do Art. 7.3.1(c), zakup nowego lub używanego sprzętu jest kwalifikowalny w ramach projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu Projektu, zgodnie z pkt 2.1.7 Aneksu I do umowy w sprawie programu
 • Szczegółowymi – określonymi w naborze, w ramach którego rozszerzany projekt uzyskał dofinansowanie. 

Nie ma możliwości uznania za kwalifikowalne działań, które nie są ujęte w katalogu kosztów kwalifikowanych właściwym dla naboru, w którym projekt uzyskał dofinansowanie, lub kosztów, które na etapie wcześniejszej oceny projektu zostały uznane za niekwalifikowane.

4. Dostępna kwota na dodatkowe działania w projektach

Maksymalna kwota dofinansowania dodatkowych działań dla pojedynczego projektu została wskazana w punkcie 5.

Przyznawanie dodatkowych środków odbywa się w ramach linii budżetowej (budget heading) wskazanej w pkt. 3 Załącznika I do Umowy ws. Programu (tzn. uwolnione środki z jednego projektu mogą zostać przekazane na inny projekt, który realizowany jest w ramach tego samego rezultatu).
W przypadku, gdy zgłoszenia o dodatkowe środki w ramach danej linii budżetowej nie wyczerpują dostępnej aktualnie kwoty, Narodowy Fundusz informuje Beneficjentów o tym fakcie poprzez publikację na stronie internetowej lub bezpośrednio drogą mailową. W przypadku, gdy w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia publikacji lub wysłania informacji nie wpłyną do Narodowego Funduszu wnioski o wykorzystanie dodatkowych środków, mogą one zostać przekazane na rzecz projektu finansowanego w ramach innej linii budżetowej.

 

Środki dostępne aktualnie na dodatkowe działania w projektach wynoszą łącznie 208 309 EUR
W podziale na poszczególne linie budżetowe:

 • Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje dotyczące środowiska
  w odniesieniu do zintegrowanego planowania i kontroli (tzw. rezultat 1) – 0 EUR
 • Poprawa informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów (tzw. rezultat 2) – 173 402 EUR
 • Poprawa wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państwami-Beneficjentami a innymi państwami członkowskimi UE (tzw. rezultat 3) –
  27 426 EUR
 • Wzrost świadomości społecznej na temat monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli oraz działania edukacyjne w tym zakresie (tzw. rezultat 4) –
  7 482 EUR

Kwota ta może ulec zmianie. Aktualne informacje na temat kwoty będą publikowane na stronach internetowych MŚ i NFOŚiGW.

5. Maksymalna kwota dofinansowania i poziom dofinansowania rozszerzonego projektu

Kwota dofinansowania Projektu po rozszerzeniu zakresu nie może być wyższa niż:

Dla projektów konkursowych - 3 712 487,00 PLN (897 625 EUR)[2].

Dla projektów predefiniowanych – równowartość w PLN kwoty wskazanej w załączniku II
do Umowy ws. Programu[3].

 1. Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie – Beneficjent: GIOŚ – 6 792 624,00 PLN (1 640 255 EUR);
 2. Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych – Beneficjent: GIOŚ – 24 658 605,61 PLN (5 954 459 EUR);
 3. Monitorowanie efektów realizacji projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie informacji w społeczeństwie” – Beneficjent: GIOŚ – 7 040 040,00 PLN (1 700 000 EUR);
 4. Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych – Beneficjent: GUGiK – 14 080 080,00 PLN (3 400 000 EUR).

Dodatkowe środki przyznawane są na rzecz projektów, które spełniają warunki wskazane w pkt. 9,
w kolejności wpływu zgłoszeń (decyduje data wpływu kompletnego wniosku).

Maksymalna kwota dofinansowania dodatkowych działań dla pojedynczego projektu stanowi zatem różnicę właściwej kwoty wskazanej powyżej i aktualnej kwoty dofinansowania wskazanej w Planie Wdrażania Projektu.

Intensywność dofinansowania wyrażona w % dla projektu pozostaje na niezmienionym poziomie
i stanowi wartość wskazaną w art. 5 umowy/porozumienia ws. projektu[4]

Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Beneficjent.

6. Okres kwalifikowalności

Początek okresu kwalifikowalności wydatków związanych z dodatkowym zakresem: data określona
w art. 8 ust. 1 umowy/porozumienia ws. projektu.

Koniec okresu kwalifikowalności Projektu: końcowa data realizacji projektu określona w umowie/porozumieniu ws. projektu.[5]

7. Zasady przyznawania dodatkowych środków

Dodatkowe środki przyznawane są na rzecz projektów, które spełniają warunki wskazane
w Zaleceniach w kolejności wpływu zgłoszeń (decyduje data wpływu do NFOŚiGW kompletnego wniosku[6]).

W przypadku wpływu wniosków w tym samym terminie, dodatkowe środki będą przyznane proporcjonalnie do wartości kwot wnioskowanych na realizację dodatkowych działań.

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od dostępności alokacji. W przypadku, gdy dla pozytywnie zweryfikowanego wniosku zabraknie środków, beneficjentowi oferowana jest dostępna aktualnie kwota dofinansowania, która może wzrosnąć w przypadku pojawienia się dodatkowych środków. Kolejni beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie w przypadku pojawienia się wolnych środków.

W przypadku nieotrzymania środków (zarówno z powodu niespełniania warunków wskazanych
w Zaleceniach, jak i braku dostępnych środków) Beneficjentowi nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

8. Wymagane dokumenty

Wniosek o rozszerzenie zakresu projektu należy składać w języku polskim i wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Formularz wraz
z instrukcją są dostępne do pobrania poniżej.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu
i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Beneficjent składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R, DVD lub pamięć USB).

Egzemplarz pisemny wniosku należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić
w segregatorze opatrzonym nazwą Programu, tytułem realizowanego projektu, pełną nazwą Beneficjenta oraz numerem umowy/porozumienia ws. projektu.

Forma elektroniczna wniosku powinna zawierać także wszystkie załączniki dołączone do wersji pisemnej (papierowej) w formie edytowalnej (dot. dokumentów opracowywanych przez Beneficjentów) oraz skany oryginałów wszystkich podpisanych dokumentów. Poszczególne pliki powinny posiadać nazwy odpowiadające nazewnictwu dokumentów zgodnie z formularzem wniosku. Nośnik powinien być opisany tytułem wniosku, jakiego dotyczy oraz nazwą beneficjenta.

Wraz z formularzem wniosku należy przekazać zaktualizowany Plan Wdrażania Projektu, w którym dodatkowy zakres prac należy wykazać w części IV jako nowe działanie.

Lista wymaganych dokumentów została zamieszczona we wniosku (Część: Załączniki dla zakresu dodatkowego).

9. Weryfikacja wniosków o rozszerzenie zakresu projektu

NFOŚiGW przeprowadzi weryfikację wniosków o rozszerzenie zakresu rzeczowego pod kątem zgodności z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w dniu złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie. Ocena będzie przeprowadzona na podstawie karty stanowiącej załącznik do niniejszej procedury wnioskowania.

Na etapie oceny zgodności Beneficjent będzie miał możliwość poprawy lub uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku konieczności dokonania poprawy kompletnego wniosku data wpływu wniosku liczona jest od daty jego złożenia do NFOŚiGW. W przypadku konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów – niekompletnego wniosku – data wpływu wniosku liczona jest od daty złożenia brakujących dokumentów.

W przypadku konieczności uzupełnień, do Beneficjenta zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną. Beneficjent będzie mógł przedstawić uzupełnienia i/lub wyjaśnienia w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW. Uzupełnienia i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez beneficjenta w formie pisemnej i elektronicznej.

10. Termin i miejsce składania wniosków o rozszerzenie zakresu projektu

Termin ogłoszenia procedury wnioskowania o rozszerzenie zakresu projektów – 29.12.2015

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o rozszerzenie zakresu projektów – 18.01.2016

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

Wydział Środków Zagranicznych

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej,
za potwierdzeniem odbioru.

11. System płatności

Dofinansowanie dodatkowego zakresu będzie realizowane jedynie w formie refundacji kosztów natomiast płatność końcowa płatna będzie po akceptacji raportu końcowego. Zaliczka na dodatkowy zakres prac nie będzie wypłacana.

Pozostałe warunki systemu płatności są tożsame z warunkami ogłoszenia, w ramach którego projekt uzyskał dofinansowanie.

12. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące procedury rozszerzenia projektów proszę kierować pod adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

Wydział Środków Zagranicznych

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

tel. 22 45  95 834, 22  45 95 809

w godzinach: 8.00-15.00

e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

 

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Ekologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel. 22 36 92 213, 22 36 92 845

w godzinach: 9.00-16.00

e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Zgodnie z art. 35§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady - w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu). 

Dokumenty konkursowe obowiązujące w ramach naboru trwającego w dniach 18.03-20.05.2013 dostępne są pod adresem:

https://www.nfosigw.gov.pl

http://www.mos.gov.pl/

[1] Projekt nie zakończony to taki, dla którego nie został zatwierdzony przez NFOŚiGW raport końcowy
z realizacji Projektu

[2] Kwotę z EUR na PLN przeliczono po kursie 1 EUR = 4,1359 PLN.

[3] Kwotę z EUR na PLN przeliczono po kursie 1 EUR = 4,1412 PLN.

[4] W przypadku zmian w projektach, obowiązująca intensywność dofinansowania wskazana jest w aktualnym Planie Wdrażania Projektu.

[5] W związku z wnioskami do Biura Mechanizmów Finansowych o przedłużenie okresu kwalifikowania, w wątpliwych przypadkach prosimy Beneficjentów o kontakt z NFOŚiGW lub MŚ.

[6] Kompletny wniosek rozumiany jest jako wniosek o rozszerzenie zakresu dofinansowanego projektu złożony
w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami

 

Pliki do pobrania

karta weryfikacji wniosku o rozszerzenie pl03.pdf
karta weryfikacji wniosku o rozszerzenie pl03.pdf - (290,5 KB) Karta weryfikacji wniosku o rozszerzenie
wniosek poprawiony 05.01.2015 zablok.xlsx
wniosek poprawiony 05.01.2015 zablok.xlsx - (36,97 KB) Wniosek w wersji z dnia 05.01.2015

.