Aktualne nabory

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU PL02

15-01-2016, 15:09

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 150 207,35 euro, tj. 631 036,10 zł[1].

  

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02,którym  jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców i/lub organizacją międzynarodową, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:[2]

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000.

1)  zarządzanie obszarami chronionymi w Polsce i w Państwach-Darczyńcach/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);

2)  gatunki zagrożone i siedliska naturalne;

3)   bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;

4)   krajowe prawodawstwo;

5)   zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);

6)   tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);

7)   merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;

8)   różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych

Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

1)   Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, a dotyczących np. terenów podmokłych i  środowiska wodnego oraz różnych gatunków zwierząt, rola parków narodowych w systemie informacji przyrodniczej.

2)  System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków i obserwacje roślin i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.

3)  Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.

4)  Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.

Do dofinansowania kwalifikują się także projekty polegające na udziale kwalifikującego się podmiotu polskiego w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmiot z Państw-Darczyńców w tematyce wskazanej powyżej. W tym przypadku będzie wymagane dostarczenie zaproszenia na seminarium, warsztaty lub konferencję, albo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Warunkiem akceptacji tego typu projektu jest aktywny udział wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu rozumiany, jako wygłoszenie prezentacji lub wykładu w tematyce wskazanej powyżej.

3.  Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 tj.:

Wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, zgodnie z art. 6.2 ust. 1 Regulacji, między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (PGL LP), itp., z tym że:

 • podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe (NGOs) w rozumieniu art. 1.5, ust.1, lit. (m) Regulacji, muszą być zarejestrowane na terenie Polski i działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków.

Wnioski mogą być składane zarówno przez pojedyncze podmioty jak i przez grupy podmiotów. W przypadku złożenia wniosku przez grupę podmiotów podmiot będący liderem projektu odpowiada za projekt i z nim zostanie zawarta umowa ws. projektu. W przypadku projektów grupowych powinna zostać zawarta umowa partnerska pomiędzy liderem projektu (wnioskodawcą) a innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia.

4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 150 207,35 euro, tj. 631 036,10 zł.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.

5. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu. 

6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu 

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 1 000 euro tj. 4 201,10 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj.    84 022,00 zł.

7. Okres kwalifikowalności wydatków

Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Operatora Programu.

Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 września 2017 r.

8. Kryteria wyboru projektów

Wnioskodawcy wypełnią wnioski o dofinansowanie, a następnie przedłożą je do oceny i zatwierdzenia wraz z wymaganymi załącznikami. W odniesieniu do wniosków partnerskich i z wyłączeniem wniosków polegających na udziale w seminarium, warsztatach, konferencji, wniosek będzie traktowany jako złożony w partnerstwie, jeżeli w momencie jego składania podpisana będzie umowa partnerska lub list intencyjny pomiędzy wnioskodawcą projektu i jego partnerem z Państw-Darczyńców i/lub organizacją międzynarodową. Wzór umowy partnerskiej jest dostępny do pobrania poniżej.

W przypadku projektów dotyczących udziału w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmioty z Państw-Darczyńców, należy dostarczyć zaproszenie lub wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem, że wnioskodawca aktywnie przyczyni się do osiągnięcia celu wydarzenia poprzez np. zaprezentowanie prezentacji lub wygłoszenie wykładu.

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalna i merytoryczna mają charakter zero-jedynkowy. Spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych przez wniosek oznacza ocenę pozytywną.

Złożone wnioski będą oceniane przez ekspertów wyznaczonych przez Operatora Programu pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi w trybie ciągłym. Eksperci oceniający podpiszą oświadczenie o bezstronności i poufności.

Ocena formalna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a ocena merytoryczna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania i ich partnerów bilateralnych zostanie przekazana Ambasadzie Królestwa Norwegii w Polsce.

Lista wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie z Funduszu Współpracy Dwustronnej zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora Programu i będzie sukcesywnie aktualizowana do momentu wyczerpania alokacji.

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani przez Operatora Programu o przyznaniu dotacji i zaproszeni do podpisania umowy w sprawie projektu bilateralnego.

Umowy w sprawie projektów bilateralnych zostaną podpisane w języku polskim, a wysokość dofinansowania zostanie wyrażona w złotych.

W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu na etapie oceny formalnej podlegają:

- oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach;

- brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników;

- brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku;

- brak załączników.

W trakcie oceny merytorycznej wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia w zakresie niespełnienia kryteriów merytorycznych.

W przypadku uzupełnień, do wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyjaśnień.

Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW.

Kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczne) są elementem zatwierdzonej przez Darczyńców Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.:"Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Strategia funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 jest dostępna do pobrania poniżej.

9. System płatności

Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji  kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych (wniosków o płatność).

W przypadku weryfikacji i wydatków poniesionych przez partnera projektu z krajów Darczyńców i/lub organizacji międzynarodowych, rozliczenie może nastąpić na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta potwierdzające, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym i praktyką rachunkowości kraju partnera projektu.

Ww. raport powinien być postrzegany jako wystarczający dowód poniesionych kosztów. Zasada tama zastosowanie jedynie do partnera projektu z krajów Darczyńców/organizacji międzynarodowych zgodnie z artykułem 7.13 ust.5 Regulacji.

10. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład rzeczowy

Następujące kategorie wydatków zgodnie z art. 7.7 Regulacji są kwalifikowalne w ramach projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej:

(a)    Wydatki związane ze wzmocnieniem relacji dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z Państw-Darczyńców w obszarach tematycznych wskazanych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze pod warunkiem, że wydatki te będą proporcjonalne i bezpośrednio odnoszące się do wzmocnienia współpracy dwustronnej.

(b)   Wydatki związane z budową sieci współpracy, nawiązywaniem kontaktów, wymianą doświadczeń, wiedzy i technologii, a także najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami pochodzącymi z Państw-Darczyńców i organizacjami międzynarodowymi, w ramach obszarów tematycznych wymienionych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze.

(c)    Wydatki związane z poszukiwaniem partnera projektu z Państw-Darczyńców przed złożeniem wniosku lub na etapie jego składania, rozwój partnerstwa dla celów projektu, przygotowywanie z partnerem projektu wniosku bilateralnego w obszarach tematycznych wskazanych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze.

Koszty podróży zawierają diety zgodnie z par. 1(b) Artykułu 7.3. Regulacji.

W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze zasadę proporcjonalności, koszty podróży zawierające diety mogą być skalkulowane w formie ryczałtu.

Koszty poniesione przez partnerów z Państw-Darczyńców/organizacji międzynarodowych są kwalifikowalne, jednak wnioski o ich refundację mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem beneficjentów. W przypadku uznania kwalifikowalności kosztów, zostaną one zrefundowane beneficjentom.

Wszystkie zasady niekwalifikowalności kosztów mają zastosowanie. Partnerzy z Państw-Darczyńców muszą zawrzeć swoje koszty we wniosku o płatność składanym przez beneficjenta projektu.

Wkład rzeczowy oraz koszty pośrednie nie mają zastosowania do projektów bilateralnych.

11. Termin, miejsce i sposób składania wniosków 

Kalendarz trwania naboru

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 15 stycznia 2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 18 stycznia 2016r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców –21 marca 2016 r.

W przypadku niewyczerpania środków dopuszcza się możliwość przesunięcia daty zakończenia naboru lub ogłoszenia kolejnej daty nowego naboru wniosków.

Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności wpływania wniosków pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (płyta CD/ DVD lub pen-drive) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wniosek w formie papierowej należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym również powinna zostać opatrzona nazwą projektu oraz wnioskodawcy.

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych Pocztą Polską lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku. 

12. Projekty partnerskie

Wymagane jest, aby wszystkie wnioski, z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie udziału w seminariach, warsztatach i konferencjach, wyszczególnionych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze miały charakter bilateralny i były  wnioskami  partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) i/lub organizacją międzynarodową. Z wyjątkiem projektów grupowych wyszczególnionych w punkcie 3 ogłoszenia o naborze, partnerstwa zawiązane w celu realizacji projektu bilateralnego z podmiotem innym niż podmiot pochodzący z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) i/lub organizacją międzynarodową, nie są kwalifikowane w przedmiotowym naborze. W celu poświadczenia spełnienia wymogu partnerstwa wymagane jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

W przypadku projektów dotyczących udziału w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmioty z Państw-Darczyńców, należy dostarczyć zaproszenie lub wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem, że wnioskodawca aktywnie przyczyni się do osiągnięcia celu wydarzenia poprzez np. zaprezentowanie prezentacji lub wygłoszenie wykładu.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do odwiedzenia m.in. stron internetowych: http://www.ngonorway.org/ (potencjalni partnerzy z Norwegii) lub kontakt mailowy z następującymi osobami:

Pan Kjartan Ingvarsson z Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych Islandii (kjartan.ingvarsson@environment.is)

Pan Panagiotis Potolidis-Beck, Urząd Spraw Zagranicznych Liechtensteinu (Panagiotis.Potolidis-Beck@llv.li)

Informacje kontaktowe do potencjalnych partnerów norweskich zostały również podane w dokumentacji naboru.

Ponadto, warto zapoznać się z informacjami zawartymi na następujących stronach internetowych:

-              http://www.eog.gov.pl

-              http://eeagrants.org/Partnerships

 

13. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

Wnioskodawca składając wniosek musi wziąć pod uwagę zapisy poniższych dokumentów:

 • Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do pobrania
 • Umowa w sprawie programu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG
  a KPK do pobrania
 • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
 • Wytyczne Państw Darczyńców
 • „Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej” dla Programu PL02„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” do pobrania
 • Regulamin naboru 

14. Formularz wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, dostępnym do pobrania poniżej wraz z Instrukcją wypełniania wniosku.

15. Lista załączników wymaganych do wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie (list intencyjny lub umowa partnerska);
 2. Wykaz osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie wnioskodawcy;,
 3. Szczegółowy program wizyty studyjnej/konferencji/seminarium/kursów/spotkań lub warsztatów z określeniem celu przeprowadzenia wydarzenia, czasu trwania oraz profilu i liczby uczestników;
 4. Zaproszenie na seminarium, warsztaty lub konferencję lub wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 5. Oświadczenie o zgodności papierowej wersji wniosku aplikacyjnego z wersją elektroniczną;
 6. Inne, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę.

16. Lista załączników wymaganych do wniosku

Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim za wyjątkiem listu intencyjnego i umowy partnerskiej, zaproszenia, formularza zgłoszeniowego, które to załączniki mogą być złożone w języku polskim lub/i angielskim.

17. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować, w trakcie jego trwania, pod adresem:

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Europejskich

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel. 22 36 92  823

e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony Klimatu

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa
tel. 22 45 95 819, 22 45 95 833

 e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl


[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego
w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,2011 PLN)

[2] W nawiasach wskazano typy instytucji, które mogą być potencjalnymi partnerami.

Pliki:

Pliki do pobrania

formularz wniosku.xlsx
formularz wniosku.xlsx - (44,87 KB) Formularz Wniosku
leller of intent pl02 09.docx
leller of intent pl02 09.docx - (16,14 KB) Letter of intent
norwegian partners country governors.docx
norwegian partners country governors.docx - (15,84 KB) Norwegian partners County Governors
norwegian partners national parks.xlsx
norwegian partners national parks.xlsx - (34,95 KB) Norwegian partners National Parks
ogloszenie pl02 fwd 17.docx
ogloszenie pl02 fwd 17.docx - (35,35 KB) Ogłoszenie PL02
regulamin konkursu pl02 fwd 16.docx
regulamin konkursu pl02 fwd 16.docx - (50,56 KB) regulamin konkursu PL02
karta oceny formalnej pl02 fwd 09.12.2015.docx
karta oceny formalnej pl02 fwd 09.12.2015.docx - (26,67 KB) Karta oceny formalnej
partnership agreement pl02 fwd 16.docx
partnership agreement pl02 fwd 16.docx - (24,21 KB) partnership agreement
karta oceny merytorycznej pl02 fwd 09.docx
karta oceny merytorycznej pl02 fwd 09.docx - (19,61 KB) Karta oceny merytorycznej

.