Aktualne nabory

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL02

01-03-2016, 09:18

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 informuje Beneficjentów o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na dodatkowe działania w projektach.

Zasady przyznawania dodatkowych środków zostały określone w Artykule 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Zaleceniach przyjętych przez Komitet ds. Wyboru Projektów.

Zachęcamy Beneficjentów Programu PL02 do zapoznania się z poniższymi informacjami i składania wniosków o dodatkowe działania.

Dostępna kwota dofinansowania wynosi obecnie 128 389 EUR i może ulegać zmianom.

Aktualne informacje na temat kwoty będą publikowane na stronach internetowych MŚ i NFOŚiGW.

Podmioty, które mogą uzyskać dodatkowe środki w ramach projektu

Beneficjenci Projektów niezakończonych[1], które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Lista beneficjentów dostępna jest na stronie archiwalnej.

Dodatkowe działania kwalifikujące się do wsparcia

Dodatkowa kwota dofinansowania może być przyznana wyłącznie na realizację rozszerzonego zakresu Projektu, który przyczynia się do realizacji celów projektu i spowoduje wzrost zakładanego efektu ekologicznego lub przyczyni się do jego utrzymania na zakładanym w umowie/porozumieniu w sprawie Projektu poziomie.

W ramach Programu PL02 do dofinansowania kwalifikują się projekty, których jednym z celów ogólnych projektu jest:

 • Rezultat 1 - Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
 • Rezultat 2 - Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
 • Rezultat 3 - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów (w tym projekt predefiniowany);
 • Rezultat 4 – Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej (w tym Fundusz Małych Grantów).

Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Wydatki są kwalifikowalne zgodnie z zasadami:

 • Ogólnymi - zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 z następującym wyjątkiem: w odniesieniu do Art. 7.3.1(c), zakup nowego lub używanego sprzętu jest kwalifikowalny w ramach projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu Projektu, zgodnie z pkt 2.1.7 Aneksu I do umowy w sprawie Programu
 • Szczegółowymi – określonymi w naborze, w ramach którego rozszerzany projekt uzyskał dofinansowanie.

Nie ma możliwości uznania za kwalifikowalne działań, które nie są ujęte w katalogu kosztów kwalifikowanych właściwym dla naboru, w którym projekt uzyskał dofinansowanie, lub kosztów, które na etapie wcześniejszej oceny projektu zostały uznane za niekwalifikowane.

Dostępna kwota na dodatkowe działania w projektach

Maksymalna kwota dofinansowania dodatkowych działań dla pojedynczego projektu została wskazana w punkcie 5.

Przyznawanie dodatkowych środków odbywa się w ramach linii budżetowej (budget heading) wskazanej w pkt. 3 Załącznika I do Umowy ws. Programu (tzn. uwolnione środki z jednego projektu mogą zostać przekazane na inny projekt, który realizowany jest w ramach tego samego rezultatu). W przypadku, gdy zgłoszenia o dodatkowe środki w ramach danej linii budżetowej nie wyczerpują dostępnej aktualnie kwoty, Narodowy Fundusz informuje Beneficjentów o tym fakcie poprzez publikację na stronie internetowej lub bezpośrednio drogą mailową. W przypadku, gdy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji lub wysłania informacji nie wpłyną do Narodowego Funduszu wnioski o wykorzystanie dodatkowych środków, mogą one zostać przekazane na rzecz projektu finansowanego w ramach innej linii budżetowej.

Środki dostępne aktualnie na dodatkowe działania w projektach wynoszą łącznie 128 389 EUR.

W podziale na poszczególne linie budżetowe:

 • Rezultat 1 - Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000 – 111 810 EUR
 • Rezultat 3 - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów (w tym projekt predefiniowany) – 14 474 EUR
 • Rezultat 4 – Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej (w tym Fundusz Małych Grantów) – tylko linia budżetowa Funduszu Małych Grantów – 2 105 EUR

Kwoty te mogą ulec zmianie. Aktualne informacje na temat kwot oszczędności będą publikowane na stronach internetowych MŚ i NFOŚiGW.

UWAGA! Ze względu na brak wolnych środków, Beneficjenci innych niż wymienione powyżej rezultatów Programu Operacyjnego PL02 w chwili obecnej nie mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania dodatkowymi środkami w ramach innej linii budżetowej, prosimy o indywidualny kontakt z NFOŚiGW lub MŚ (dane kontaktowe podane poniżej).

Maksymalna kwota dofinansowania i poziom dofinansowania rozszerzonego projektu

Maksymalna kwota dofinansowania Projektu po rozszerzeniu zakresu musi być zgodna z warunkami naboru wniosków, w ramach których Projekt otrzymał dofinansowanie, tj.[2]:

 • Dla projektów w ramach otwartego konkursu głównego  - 800 tys. EUR, tj. 3 308 720 PLN
 • Dla projektów w ramach konkursu Funduszu Małych Grantów – 250 tys. EUR, tj. 1 033 975 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania dodatkowych działań dla pojedynczego projektu stanowi zatem różnicę właściwej kwoty wskazanej powyżej (w zależności od naboru) i aktualnej kwoty dofinansowania wskazanej w Planie Wdrażania Projektu.

Intensywność dofinansowania wyrażona w % dla projektu pozostaje na niezmienionym poziomie i stanowi wartość wskazaną w art. 5 umowy/porozumienia ws. projektu[3]. 

Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Beneficjent.

Okres kwalifikowalności

Początek okresu kwalifikowalności wydatków związanych z dodatkowym zakresem: data określona w art. 8 ust. 1 umowy/porozumienia ws. projektu.

Koniec okresu kwalifikowalności Projektu: końcowa data realizacji projektu określona w umowie/porozumieniu ws. projektu [4].

Zasady przyznawania dodatkowych środków

Dodatkowe środki przyznawane są na rzecz projektów, które spełniają warunki wskazane w Zaleceniach wg kolejności wpływu zgłoszeń (decyduje data wpływu do NFOŚiGW kompletnego wniosku[5]).

W przypadku wpływu wniosków w tym samym terminie, dodatkowe środki w pierwszej kolejności przyznawane są projektom, które otrzymały największą liczbę punktów podczas oceny nowego zakresu pod względem kryteriów selekcji: efektywności ekonomicznej (kryterium 3.1) oraz kryterium planowanego efektu ekologicznego (kryterium 5.1-5.4). Jeśli powyższe nie pozwoli na wyłonienie projektu do dofinansowania, dodatkowe środki będą przyznane proporcjonalnie do wartości kwot wnioskowanych na realizację dodatkowego zakresu.

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od dostępności alokacji. W przypadku, gdy dla pozytywnie zweryfikowanego wniosku zabraknie środków, beneficjentowi oferowana jest dostępna aktualnie kwota dofinansowania, która może wzrosnąć w przypadku pojawienia się dodatkowych środków. Kolejni beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie w przypadku pojawienia się wolnych środków.

W przypadku nieotrzymania środków (zarówno z powodu niespełniania warunków wskazanych w Zaleceniach, jak i braku dostępnych środków) Beneficjentowi nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o rozszerzenie zakresu projektu należy składać w języku polskim i wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Formularz wraz z instrukcją są dostępne do pobrania poniżej.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Beneficjent składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R, DVD lub pamięć USB).

Egzemplarz pisemny wniosku należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą Programu, tytułem realizowanego projektu, pełną nazwą Beneficjenta oraz numerem umowy/porozumienia w sprawie projektu.

Forma elektroniczna wniosku powinna zawierać także wszystkie załączniki dołączone do wersji pisemnej (papierowej) w formie edytowalnej (dot. dokumentów opracowywanych przez Beneficjentów) oraz skany oryginałów wszystkich podpisanych dokumentów. Poszczególne pliki powinny posiadać nazwy odpowiadające nazewnictwu dokumentów zgodnie z formularzem wniosku. Nośnik powinien być opisany tytułem wniosku, którego dotyczy oraz nazwą beneficjenta.

Wraz z formularzem wniosku należy przekazać zaktualizowany Plan Wdrażania Projektu, w którym dodatkowy zakres prac należy wykazać w części IV jako nowe działanie.

Lista wymaganych dokumentów została zamieszczona we wniosku (Część: Załączniki dla zakresu dodatkowego).

Weryfikacja wniosków o rozszerzenie zakresu projektu

NFOŚiGW przeprowadzi weryfikację wniosków o rozszerzenie zakresu rzeczowego pod kątem zgodności z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w dniu złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie. Ocena będzie przeprowadzona na podstawie karty stanowiącej załącznik do niniejszej procedury wnioskowania.

Na etapie oceny zgodności Beneficjent będzie miał możliwość poprawy lub uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku konieczności dokonania poprawy kompletnego wniosku data wpływu wniosku liczona jest od daty jego pierwotnego złożenia do NFOŚiGW. W przypadku konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów – niekompletnego wniosku – data wpływu wniosku liczona jest od daty złożenia brakujących dokumentów.

W przypadku konieczności uzupełnień, do Beneficjenta zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną. Beneficjent będzie mógł przedstawić uzupełnienia i/lub wyjaśnienia w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW. Uzupełnienia i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez beneficjenta w formie pisemnej i elektronicznej.

Termin i miejsce składania wniosków o rozszerzenie zakresu projektu

 • Termin ogłoszenia procedury wnioskowania o rozszerzenie zakresu projektów – 29 lutego 2016 r.
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o rozszerzenie zakresu projektów – 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
Wydział Środków Zagranicznych
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru.

11. System płatności

Dofinansowanie dodatkowego zakresu będzie realizowane w formie refundacji kosztów lub zaliczki zgodnie z umową w sprawie projektu. Natomiast płatność końcowa będzie realizowana po akceptacji raportu końcowego.

Pozostałe warunki systemu płatności są tożsame z warunkami ogłoszenia, w ramach którego projekt uzyskał dofinansowanie.

Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące procedury rozszerzenia projektów proszę kierować pod adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
Wydział Środków Zagranicznych
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
tel. 22  45 95 814, 22 45  95 816, 22  45 95 810, 22 45 822, 22  45 95 834
w godzinach: 8.00-15.00
e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Ekologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 57 92 772, 22 36 92 845
w godzinach: 9.00-16.00
e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Zgodnie z art. 35§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady - w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Dokumenty konkursowe obowiązujące w ramach naborów trwających w dniach 15.04-17.06.2013 dostępne są pod adresem:

1) Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach otwartego konkursu głównego dla pl02 - strona NFOŚiGW
lub
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach otwartego konkursu głównego dla pl02 - strona archiwalna Ministerstwa Środowiska

2) Ogloszenie o naborze wnioskow dla funduszu malych grantow w ramach pl02 nabór zakonczony - strona NFOŚiGW

lub
Ogloszenie o naborze wnioskow dla funduszu malych grantow w ramach pl02 nabór zakonczony - strona archiwalna Ministerstwa Środowiska

 

[1] Projekt niezakończony to taki, dla którego nie został zatwierdzony przez NFOŚiGW raport końcowy z realizacji Projektu

[2] Kwota na dodatkowe działania wyrażona w  EUR przyznana na dodatkowy zakres w projekcie zostanie przeliczona z PLN zgodnie z kursem 1 EUR=4,1359 PLN obowiązującym w naborze, w ramach którego projekt otrzymał dofinansowanie.

[3] W przypadku zmian w projektach, obowiązująca intensywność dofinansowania wskazana jest w aktualnym Planie Wdrażania Projektu.

[4] W związku z wnioskami do Biura Mechanizmów Finansowych o przedłużenie okresu kwalifikowania, w wątpliwych przypadkach prosimy Beneficjentów o kontakt z NFOŚiGW lub MŚ.

[5] Kompletny wniosek rozumiany jest jako wniosek o rozszerzenie zakresu dofinansowanego projektu złożony
w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Karta weryfikacji zgodności wniosku o rozszerzenie zakresu projektu z kryteriami wyboru projektów oraz zaleceniami dotyczącymi przyznawania i relokacji środków (plik .doc, rozmiar 134 kB).

Wniosek o rozszerzenie zakresu dofinansowania projektu składany w ramach procedury  art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 - PL02 - Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów (plik .xls 45,5 kB)

.