Aktualne nabory

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU PL02

14-12-2016, 09:07

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 73 244,79 euro, tj. 319 405,858zł [1].

 

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02, którym jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się projekty bilateralne złożone w partnerstwie
z organizacją z Państw-Darczyńcówi/lub organizacją międzynarodową, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz z Państw-Darczyńców (zgodnie
z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:[2]

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000.

1)      Zarządzanie obszarami chronionymi w Polsce i w Państwach-Darczyńcach/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak: agencje rządowe, powiaty, gminy);

2)      Gatunki zagrożone i siedliska naturalne;

3)      Bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;

4)      Krajowe prawodawstwo;

5)      Zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);

6)      Tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);

7)      Merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;

8)      Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych

Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

1)      Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem,
a dotyczących np. terenów podmokłych i środowiska wodnego oraz różnych gatunków zwierząt, rola parków narodowych w systemie informacji przyrodniczej;

2)      System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków i obserwacje roślin i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje;

3)      Narzędzia edukacyjne – zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów;

4)      Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.

Do dofinansowania kwalifikują się także projekty polegające na udziale kwalifikującego się podmiotu polskiego w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmiot z Państw-Darczyńców w tematyce wskazanej powyżej. W tym przypadku będzie wymagane dostarczenie zaproszenia na seminarium, warsztaty lub konferencję, albo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a także programu seminarium, warsztatów lub konferencji uwzględniającego wygłoszenie prezentacji lub wykładu przez wnioskodawcę. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest aktywny udział wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu rozumiany, jako wygłoszenie prezentacji lub wykładu w tematyce wskazanej powyżej.

3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie z zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 tj.:

Wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, zgodnie z art. 6.2 ust. 1 Regulacji, między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (PGL LP) itp., z tym że:

podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe (NGOs) w rozumieniu art. 1.5, ust.1, lit. (m) Regulacji, muszą być zarejestrowane na terenie Polski.
Wnioski mogą być składane zarówno przez pojedyncze podmioty jak i przez grupy podmiotów. W przypadku złożenia wniosku przez grupę podmiotów podmiot będący liderem projektu odpowiada za projekt i z nim zostanie zawarta umowa ws. projektu. W przypadku projektów grupowych powinna zostać zawarta umowa partnerska pomiędzy liderem projektu (wnioskodawcą) a innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia.

4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 73 244,79 euro, tj. 319 405,88 zł. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.

5. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 1000 euro tj. 4 360,75 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj. 87 215,00 zł.

7. Okres kwalifikowalności wydatków

Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia wydania przez Operatora pozytywnej decyzji ws. dofinansowania.

Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 września 2017 r.

8. Kryteria wyboru projektów

Wnioskodawcy wypełnią wnioski o dofinansowanie, a następnie przedłożą je do oceny
i zatwierdzenia wraz z wymaganymi załącznikami. W odniesieniu do wniosków partnerskich
i z wyłączeniem wniosków polegających na udziale w seminarium, warsztatach, konferencji, wniosek będzie traktowany jako złożony w partnerstwie, jeżeli w momencie jego składania podpisana będzie umowa partnerska lub list intencyjny pomiędzy wnioskodawcą projektu
i jego partnerem z Państw-Darczyńcówi/lub organizacją międzynarodową. Wzór umowy partnerskiej jest dostępny do pobrania poniżej.

W przypadku projektów dotyczących udziału w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmioty z Państw-Darczyńców, należy dostarczyć zaproszenie
lub wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz program seminarium, warsztatów lub konferencji uwzględniający wygłoszenie prezentacji lub wykładu przez wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem, że wnioskodawca aktywnie przyczyni się do osiągnięcia celu wydarzenia poprzez np. przedstawienie prezentacji lub wygłoszenie wykładu.

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalna i merytoryczna mają charakter zero-jedynkowy. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz merytorycznych oznacza ocenę pozytywną.

Złożone wnioski będą oceniane przez ekspertów wyznaczonych przez Operatora Programu pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi w trybie ciągłym. Eksperci oceniający podpiszą oświadczenie o bezstronności i poufności.

W przypadku braku konieczności uzupełnień przez wnioskodawcę złożonego wniosku ocena formalna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a ocena merytoryczna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

Do dofinansowania rekomendowane zostaną projekty, które uzyskają pozytywny wynik oceny, pod warunkiem dostępności środków. Dofinansowanie będzie przyznawane projektom pozytywnie ocenionym, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania i ich partnerów bilateralnych zostanie przekazana przez Operatora Programu Ambasadzie Królestwa Norwegii w Polsce.

Lista wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej zostanie opublikowana na stronie internetowej NFOŚiGW oraz Operatora Programu i będzie sukcesywnie aktualizowana do momentu wyczerpania alokacji.

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani przez Operatora Programu o przyznaniu dotacji i zaproszeni do podpisania umowy w sprawie projektu bilateralnego.

Umowy w sprawie projektów bilateralnych zostaną podpisane w języku polskim, a wysokość dofinansowania zostanie wyrażona w złotych.

W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu na etapie oceny formalnej podlegają:

 • oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach;
 • brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników;
 • brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku;
 • brak załączników.

W trakcie oceny merytorycznej wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia w zakresie niespełnienia kryteriów merytorycznych.

W przypadku uzupełnień, do wnioskodawcy zostanie skierowane przez NFOŚiGW wezwanie pisemnie oraz pocztą elektroniczną do uzupełnienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyjaśnień.

Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą składane
przez wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do uzupełnień.

Kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczne) są elementem zatwierdzonej przez Darczyńców Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Strategia funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02  w oryginale The Bilateral Cooperation Fund Framework Strategy for the Operational Programme PL02 "The protection of the biological diversity and ecosystems" within the EEA Grants 2009-2014-, która stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

9. System płatności

Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych (wniosków o płatność).

W przypadku weryfikacji i wydatków poniesionych przez partnera projektu z krajów Darczyńców i/lub organizacji międzynarodowych, rozliczenie może nastąpić na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta potwierdzającego, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym oraz praktyką rachunkowości kraju partnera projektu.

Ww. raport powinien być postrzegany jako wystarczający dowód poniesionych kosztów. Zasada tama zastosowanie jedynie do partnera projektu z krajów Darczyńców/organizacji międzynarodowych zgodnie z artykułem 7.13 ust.5Regulacji.

10. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład rzeczowy

Następujące kategorie wydatków zgodnie z art. 7.7 Regulacji są kwalifikowane
w ramach projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej:

 • Wydatki związane ze wzmocnieniem relacji dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z Państw-Darczyńców w obszarach tematycznych wskazanych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze pod warunkiem, że wydatki te będą proporcjonalne i bezpośrednio odnoszące się do wzmocnienia współpracy dwustronnej;
 • Wydatki związane z poszukiwaniem partnera projektu z Państw-Darczyńców przed złożeniem wniosku lub na etapie jego składania, rozwój partnerstwa dla celów projektu, przygotowywanie z partnerem projektu wniosku bilateralnego w obszarach tematycznych wskazanych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze;
 • Wydatki związane z budową sieci współpracy, nawiązywaniem kontaktów, wymianą doświadczeń, wiedzy i technologii, a także najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami pochodzącymi z Państw-Darczyńcówi organizacjami międzynarodowymi, w ramach obszarów tematycznych wymienionych w punkcie2 ogłoszenia o naborze;
 • Koszty podróży zawierają diety zgodnie z par. 1(b) Artykułu 7.3. Regulacji;
 • W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze zasadę proporcjonalności, koszty podróży zawierające diety mogą być skalkulowane w formie ryczałtu.

Koszty poniesione przez partnerów z Państw-Darczyńców/organizacji międzynarodowych są kwalifikowane, jednak wnioski o ich refundację mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem beneficjentów. W przypadku uznania kwalifikowalności kosztów, zostaną one zrefundowane beneficjentom.

Wszystkie zasady dotyczące niekwalifikowalności kosztów mają zastosowanie. Partnerzy z Państw-Darczyńców muszą zawrzeć swoje koszty we wniosku o płatność składanym przez beneficjenta projektu.

Zasady dotyczące kwalifikowania wkładu rzeczowego oraz kosztów pośrednich nie mają zastosowania do projektów bilateralnych.

11. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Kalendarz trwania naboru

Termin ogłoszenia naboru wniosków: 13 grudnia 2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców: 27 grudnia 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców: do wyczerpania alokacji, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2017 r.

W przypadku niewyczerpania środków dopuszcza się możliwość przesunięcia daty zakończenia naboru lub ogłoszenia kolejnej daty nowego naboru wniosków.

Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności wpływania wniosków do Kancelarii NFOŚiGW pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony
na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu
w formie elektronicznej (płyta CD/ DVD lub pen-drive) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Środków Zagranicznych

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Wniosek w formie papierowej należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić
w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym również powinna zostać opatrzona nazwą projektu oraz wnioskodawcy.

Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych Pocztą Polską lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku.

12. Projekty partnerskie

Wymagane jest, aby wszystkie wnioski, z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie udziału w seminariach, warsztatach i konferencjach, wyszczególnionych w punkcie 2 ogłoszenia o naborze miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia)i/lub organizacją międzynarodową. Z wyjątkiem projektów grupowych wyszczególnionych w punkcie 3 ogłoszenia o naborze, partnerstwa zawiązane w celu realizacji projektu bilateralnego z podmiotem innym niż podmiot pochodzący z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) i/lub organizacją międzynarodową, nie są kwalifikowane w przedmiotowym naborze. W celu poświadczenia spełnienia wymogu partnerstwa wymagane jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

W przypadku projektów dotyczących udziału w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmioty z Państw-Darczyńców, należy dostarczyć zaproszenie
lub wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz program seminarium, warsztatów lub konferencji uwzględniający wygłoszenie prezentacji lub wykładu przez wnioskodawcę wraz
z potwierdzeniem, że wnioskodawca aktywnie przyczyni się do osiągnięcia celu wydarzenia poprzez np. przedstawienie prezentacji lub wygłoszenie wykładu.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do odwiedzenia m.in. stron internetowych: http://www.ngonorway.org(link otwiera się w nowym oknie) (potencjalni partnerzy z Norwegii) lub kontakt mailowy
z następującymi osobami:

 • Pan Kjartan Ingvarsson z Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych Islandii (kjartan.ingvarsson@environment.is)
 • Pan Panagiotis Potolidis-Beck, Urząd Spraw Zagranicznych Liechtensteinu (Panagiotis.Potolidis-Beck@llv.li)

Informacje kontaktowe do potencjalnych partnerów norweskich zostały również podane
w dokumentacji naboru.

Ponadto, warto zapoznać się z informacjami zawartymi na następujących stronach internetowych:

13. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

Wnioskodawca składając wniosek musi wziąć pod uwagę zapisy poniższych dokumentów:

 • Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (
 • Umowa w sprawie programu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG
  a KPK
 • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
 • Wytyczne Państw Darczyńców
 • The Bilateral Cooperation Fund Framework Strategy for the Operational Programme PL02 "The protection of the biological diversity and ecosystems" within the EEA Grants 2009-2014
 • Regulamin naboru (plik .docx, rozmiar 59 kB)

14. Formularz wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, dostępnym do pobrania poniżej wraz z Instrukcją wypełniania wniosku.

15.  Lista załączników wymaganych do wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1.      Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie (list intencyjny lub umowa partnerska);

2.      Wykaz osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie wnioskodawcy;

3.      Szczegółowy program wizyty studyjnej/konferencji/seminarium/kursów/spotkań lub warsztatów z określeniem celu przeprowadzenia wydarzenia, czasu trwania oraz profilu i liczby uczestników;

4.      Zaproszenie na seminarium, warsztaty lub konferencję lub wypełniony formularz zgłoszeniowy;

5.      Program seminarium, warsztatów lub konferencji uwzględniający wygłoszenie prezentacji lub wykładu przez wnioskodawcę

6.      Oświadczenie o zgodności papierowej wersji wniosku aplikacyjnego z wersją elektroniczną;

7.      Inne, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę.

16.  Język wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim za wyjątkiem listu intencyjnego i umowy partnerskiej, zaproszenia, formularza zgłoszeniowego, które to załączniki mogą być złożone w języku polskim lub/i angielskim.

17. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować, w trakcie jego trwania, pod adresem:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Środków Zagranicznych

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa
tel. 22 45 95 819, 22 45 95 838

e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Europejskich

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

tel. 22 36 92 823

e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Załączniki:

Regulamin konkursu (plik . docx, rozmiar: 59 kB)

Formularz wniosku (plik .xls, rozmiar: 56 kB)

Karta oceny formalnej (plik .docx, rozmiar: 30 kB)

Karta oceny merytorycznej (plik .docx, rozmiar: 23 kB)

Lista partnerów (plik .pdf, rozmiar: 340 kB)

List intencyjny – wersja angielska (plik. docx, rozmiar: 16 kB)

Umowa partnerska (plik . docx, rozmiar: 24 kB)


[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR = 4,3608 PLN).

[2] W nawiasach wskazano typy instytucji, które mogą być potencjalnymi partnerami.

.