Nabory

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

31-03-2017, 15:07

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 100 000 euro, tj. 435 930,00 zł [1].

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04

Celem Funduszu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między beneficjentami – podmiotami polskimi oraz ich partnerami w projektach - podmiotami norweskimi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk prowadzącej do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii.

2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Norwegii działającej w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i adaptacji do zmian klimatu, polegające na organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz z Norwegii  (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:

 • Rezultat: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
 • Rezultat: Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • Rezultat: Zmniejszenie wytworzenia odpadów i redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi 

Obszary współpracy obejmują:

 • Plany energetyczne dla regionów/gmin (systemy energii - produkcja - zużycie);
 • Łagodzenie długoterminowych zmian klimatu;
 • Współpraca między ośrodkami zajmującymi się wydajnością energetyczną i/lub energią odnawialną;
 • Wzrost wydajności energetycznej w sektorze usług publicznych (dostawcy i dystrybutorzy energii itd.);
 • Energia alternatywna (wykorzystanie biomasy w systemach ciepłowniczych);
 • Warunki wstępne do wykorzystania energii alternatywnej (infrastruktura dla alternatywnego paliwa itd.);
 • Konwersja instalacji spalania na przyjazne dla środowiska;
 • Wspólne regulacje UE, dyrektywy i cele w zakresie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu oraz w zakresie redukcji emisji gazów i pyłów;
 • Europejskie i krajowe doświadczenia i najlepsze praktyki w obszarze wydajności energetycznej w sektorze przemysłu oraz redukcji emisji gazów i pyłów;
 • Europejskie i krajowe przyjazne dla środowiska technologie spalania (współspalania) mające na celu wzrost wydajności energetycznej w sektorze przemysłu i redukcję emisji gazów i pyłów;
 • Platformy do współpracy (powiązanie badaczy i przedsiębiorców, decydentów politycznych i przedsiębiorców itd.).

3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków FWD NMF mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”:

 

 

 •  organizacje zrzeszające lub działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związki i partnerstwa miast, gmin, powiatów i regionów, których działalność statutowa obejmuje zagadnienia związane z:

   

  • poprawą efektywności energetycznej w sektorze usług publicznych
  • wykorzystaniem energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych obsługujących sektor publiczny
  • tworzeniem infrastruktury dla wykorzystania energii odnawialnej w sektorze publicznym
  • poprawą jakości planowania energetycznego w gminach/regionach (system energia-produkcja-zużycie)
  • współpracą między ośrodkami zajmującymi się efektywnością energetyczną i/lub energią odnawialną (platformy współpracy)

   

 • państwowe jednostki organizacyjne [2]
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 1.5 pkt 1, ppkt m) Regulacji oraz fundacje i stowarzyszenia
 • organizacje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze), których działalność statutowa obejmuje zagadnienia związane z:

   

  • poprawą efektywności energetycznej w przemyśle
  • zwiększeniem udziału przedsiębiorstw przemysłowych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  • ograniczeniem wytwarzania odpadów oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, w tym redukcji emisji lub uniknięcia emisji CO2 przez przedsiębiorstwa przemysłowe.

   

4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 100 000 euro, tj. 435 930,00 zł. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa. W miarę dostępnych środków alokacja na nabór zostanie zwiększona.

5. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków NMF stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj. 87 186,00 , zaś maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 euro tj. 217 965,00 .

7. Okres kwalifikowalności wydatków

Początek okresu kwalifikowalności projektu: od decyzji Operatora Programu ws. przyznania dofinansowania.

Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 31 października 2017 r. (Uwaga! termin wydłużony)

8. Kryteria wyboru projektów

Wnioskodawcy wypełnią wnioski o dofinansowanie, a następnie przedłożą je do oceny i zatwierdzenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalna i merytoryczna mają charakter zero-jedynkowy. Spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych przez wniosek oznacza ocenę pozytywną.

Złożone wnioski będą oceniane przez ekspertów wyznaczonych przez Operatora Programu pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi w trybie ciągłym. Eksperci oceniający podpiszą oświadczenie o bezstronności i poufności.

Ocena formalna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a ocena merytoryczna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu na etapie oceny formalnej podlegają:

 • oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach;
 • brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników;
 • brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku;
 • brak załączników.

W trakcie oceny merytorycznej wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia w zakresie niespełnienia kryteriów merytorycznych.

W przypadku konieczności dokonania uzupełnień lub przedstawienia wyjaśnień, do wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i przesyłką kurierską.

Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz szczegółowo wskazywać zakres niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez wnioskodawcę w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia wnioskodawcy przesyłki kurierskiej zawierającej wezwanie do uzupełnień przez NFOŚiGW.

Ocena formalna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a ocena merytoryczna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej.

Lista wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie w rezultacie naboru ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 zostanie opublikowana na stronach internetowych Operatora Programu (Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani przez Operatora Programu o przyznaniu dotacji i zaproszeni do podpisania umowy w sprawie projektu bilateralnego.

Umowy w sprawie projektów bilateralnych zostaną podpisane w języku polskim, a wysokość dofinansowania zostanie wyrażona w złotych.

W konkursie nie mają zastosowania Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w tym opisana w ww. Wytycznych procedura odwoławcza.

9. System płatności

Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych (wniosków o płatność).

W przypadku weryfikacji wydatków poniesionych przez partnera projektu z Norwegii, rozliczenie może nastąpić na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta potwierdzające, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym i praktyką rachunkowości kraju partnera projektu.

Ww. raport powinien być postrzegany jako wystarczający dowód poniesionych kosztów. Zasada ta ma zastosowanie jedynie do partnera projektu z Norwegii zgodnie z artykułem 7.13 ust. 5 Regulacji.

10. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład rzeczowy

Następujące kategorie wydatków zgodnie z art. 7.7 Regulacji są kwalifikowalne w ramach projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej, z wyjątkiem wkładu rzeczowego i kosztów pośrednich, które nie są kosztami kwalifikowanymi w projektach bilateralnych.

Wydatki związane ze wzmocnieniem relacji dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski a podmiotami z Norwegii w obszarach tematycznych wskazanych w ogłoszeniu o naborze, w tym wydatki związane z budową sieci współpracy, nawiązywaniem kontaktów, wymianą doświadczeń, wiedzy i technologii, a także najlepszych praktyk są kwalifikowalne pod warunkiem, że będą proporcjonalne i bezpośrednio odnoszące się do wzmocnienia współpracy dwustronnej.

Koszty podróży zawierają diety zgodnie z par. 1(b) Artykułu 7.3. Regulacji.

Koszty poniesione przez partnerów z Norwegii są kwalifikowalne, jednak wnioski o ich refundację mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem beneficjentów. W przypadku uznania kwalifikowalności kosztów, zostaną one zrefundowane beneficjentom.

Wszystkie zasady niekwalifikowalności kosztów wskazane w Regulacjach, w art. 7.6 mają zastosowanie. Partnerzy z Norwegii muszą zawrzeć swoje koszty we wniosku o płatność składanym przez beneficjenta projektu.

11. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Kalendarz trwania naboru

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 31 marca 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 18 kwietnia 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców –  31 maja 2017 r.

W przypadku niewyczerpania środków dopuszcza się możliwość wydłużenia daty zakończenia naboru lub przesunięcia środków na inne działania bilateralne.

Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności wpływania wniosków pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.

Kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, wnioskodawca składa w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (płyta CD/ DVD lub pen-drive) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Wniosek w formie papierowej należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym również powinna zostać opatrzona nazwą projektu oraz wnioskodawcy.

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku.

12. Projekty partnerskie

Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii i/lub organizacją międzynarodową. Partnerstwa zawiązane w celu realizacji projektu bilateralnego z podmiotem innym niż podmiot pochodzący z Norwegii i/lub organizacja międzynarodowa, nie są kwalifikowane w przedmiotowym naborze. W celu poświadczenia spełnienia wymogu partnerstwa wymagane jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w wersji polskiej i angielskiej.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Norwegii, Operator Programu zachęca do kontaktu mailowego z:

 • Panem Bjornem Aulie z Norweskiej Dyrekcji ds. Zasobów Wodnych i Energii – NVE ()

Ponadto, warto zapoznać się z informacjami zawartymi na następujących stronach internetowych:

13. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe

Wniosek bilateralny składany przez Wnioskodawcę musi być zgodny z zapisami poniższych dokumentów:

 • Memorandum of Understanding uzgodnione między Królestwem Norwegii a Państwem-Beneficjentem (Rzeczpospolitą Polską), podpisane 11 czerwca 2011 roku,
 • Umowa w sprawie programu dla PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego  i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, 
 • Regulacje ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,
 • Wytyczne Państw Darczyńców,
 • Strategia ramowa Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - część II tj. Uzupełnienie do zatwierdzonej Strategii Ramowej Funduszu Współpracy Dwustronnej,
 • Regulamin konkursu,
 • Kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków.

14. Formularz wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, dostępnym do pobrania poniżej wraz z Instrukcją wypełniania wniosku.

15. Lista załączników wymaganych do wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Dokumenty potwierdzające partnerstwo w projekcie (list intencyjny lub umowa partnerska);
 2. Statut lub/i akt założycielski
 3. Programy wizyt studyjnych/konferencji/seminariów/warsztatów z określeniem celu przeprowadzenia wydarzenia, czasu trwania oraz profilu i liczby uczestników, a także szczegółowego wyliczenia kosztów (jeśli przewidziane w projekcie);
 4. Koncepcja utworzenia platformy współpracy (jeśli przewidziane w projekcie).
 5. Koncepcja kampanii promocyjno-informacyjnych (jeśli przewidziane w projekcie).
 6. Opis projektu i budżet projektu w języku angielskim.
 7. Oświadczenie o zgodności papierowej wersji wniosku aplikacyjnego z wersją elektroniczną, zgodności wersji angielskiej z wersją polską (dotyczy formularza aplikacyjnego, część 3.2 – opis projektu i 3.4 – działania i harmonogram realizacji).
 8. Inne dokumenty, uznane za konieczne do złożenia przez wnioskodawcę.

16. Język wniosku aplikacyjnego

Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim, za wyjątkiem listu intencyjnego, który powinien być złożony w języku polskim lub/i angielskim oraz umowy partnerskiej, która powinna być złożona w języku polskim i angielskim. Dodatkowo, zawarty we wniosku opis projektu i budżet projektu należy przedstawić również w języku angielskim.

17. Kontakt do Operatora Programu

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować, w trakcie jego trwania, pod adresem:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Środków Zagranicznych
ul.
Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

tel. 22 45 95 819, 22 45 95 838
e-mail:

Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Ekologicznych
ul.
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 36 92  823
e-mail:

Załączniki

Regulamin naboru wniosków (plik .pdf, rozmiar 275 kB)

Formularz wniosku aplikacyjnego (plik .xlsx, rozmiar 156 kB)

Karta oceny formalnej (plik .pdf, rozmiar 453 kB)

Karta oceny merytorycznej (plik .pdf, rozmiar 450 kB)

Wzór listu intencyjnego (plik .docx, rozmiar 16 kB)

Wzór umowy partnerstwa (plik .docx, rozmiar 24 kB)

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego
w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR =  4,3593 PLN)

[2] Państwowa jednostka organizacyjna to jednostka utworzona poprzez organ państwa do wykonywania zadań i celów państwa, której status, zasięg działania i kompetencje określone zostały w ustawie, a jej działalność jest finansowana z budżetu państwa. To są między innymi Jednostki, które działają w formie jednostek i zakładów budżetowych do których można zaliczyć: jednostki badawczo-rozwojowe, Polską Akademię Nauk i instytuty naukowe szkół wyższych działające na podstawie regulaminów specjalnych, powołane poprzez kraj (czasami z większościowym udziałem państwa) osoby prawne w formie korporacji (firm prawa handlowego) i fundacji, czy częściej państwowych osób prawnych typu fundacyjnego, Narodowy Bank Polski, szkoły i placówki oświatowe publiczne, urzędy administracji rządowej, itp.

.

powrót
do góry