Aktualności LIFE

Wnioskowanie w ramach podprogramu LIFE Środowisko w naborze 2018 będzie dwuetapowe

22-02-2018, 11:48

Procedura składania wniosków w naborze 2018 r w ramach podprogramu Środowisko została uproszczona.

Wnioski będą składane w dwóch etapach. Pierwszym etapem będzie złożenie „koncepcji” (concept note) o objętości około 10 stron. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów KE, przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek, bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali od Programu LIFE.

W przypadku podprogramu Klimat procedura składania wniosków pozostaje niezmieniona. Wnioskodawcy będą składać od razu pełne wnioski.


Etap 1:  Koncepcja (concept note)
Wnioskodawcy zostaną poproszeni o przesłanie koncepcji w języku angielskim o objętości około 10 stron.  Przygotowany materiał powinien zawierać:
• Podstawowe informacje o beneficjencie koordynującym
• Nakreślony problem środowiskowy (dla obszarów: środowisko, informacja i zarządzanie) / opis gatunków, siedlisk, zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną, na które ukierunkowany jest projekt (dla obszaru: przyroda i różnorodność biologiczna)
• Cele projektu
• Partnerzy projektu (informacje na temat koordynatora i współbeneficjentów oraz współfinansujących projekt)
• Działania podejmowane w ramach określonych celów
• Oczekiwane wyniki i efekty projektu
• Trwałość rezultatów projektu
• Ryzyka i ograniczenia projektu
• Europejska wartość dodana projektu (rozumiana na tym etapie jako wkład w priorytety i cele LIFE)
• Pilotażowy lub demonstracyjny charakter projektu (i / lub najlepsza praktyka w zakresie obszaru Przyroda i Różnorodność biologiczna)
• Orientacyjny budżet projektu

Wszystkie koncepcje będą oceniane według dwóch kryteriów:
• Ogólna jakość wniosku
• Europejska wartość dodana
 

Następnie ustalony zostanie ranking koncepcji. Twórcy najlepszych z nich zostaną zaproszeni do etapu 2: złożenie pełnego wniosku. Więcej informacji na temat kryteriów oceny można znaleźć w Wieloletnim Programie Prac.

Wytyczne dla wnioskodawców oraz zasady oceny wniosków zostaną opublikowane w dniu otwarcia naboru 2018, tj. w kwietniu br.

Etap 2: Pełen wniosek
Wnioskodawcy mogą spodziewać się niewielkich zmian w formularzu wniosku, ale nie będą one istotne. Wymagane we wniosku informacje nie będą znacząco różnić od tych, które były obowiązkowe w latach ubiegłych. Do czasu opublikowania Wytycznych dla Wnioskodawców w naborze 2018,  KE sugeruje zapoznawanie się z Wytycznymi dla Wnioskodawców opublikowanymi w roku ubiegłym. Należy jednak pamiętać, że w naborze 2018 wiążące będą wyłącznie informacje opublikowane w Wytycznych dla Wnioskodawców 2018.

Podobnie jak w latach ubiegłych, możliwe będzie złożenie wniosku (etapu 2) w dowolnym języku urzędowym UE, z wyjątkiem języka irlandzkiego lub maltańskiego. Wnioskodawcy zachęcani są jednak do składania wniosków w języku angielskim.

Zalety dla wnioskodawców
• Przesłanie 10 stronnicowej koncepcji wymaga mniej czasu i mniej zasobów niż pełna propozycja wniosku (w przypadku, gdy złożony materiał nie zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu)
• Wnioskodawcy wcześniej otrzymają od KE informację zwrotną, czy ich propozycja ma szansę zostać sfinansowana (przyjęta do drugiego etapu)
• Wnioskodawcy zaproszeni do udziału w drugim etapie będą mieli większe szanse na sfinansowanie swoich projektów, ponieważ konkurs będzie otwarty tylko dla tych, których pomysły i ich realizacja zostały ocenione najwyżej.

 

Orientacyjny harmonogram

Orientacyjny harmonogram

Data

Działanie

Połowa kwietnia 2018

Ogłoszenie naboru

12 czerwca 2018 (do potwierdzenia)

Termin składania przez wnioskodawców koncepcji (concept note) do KE

październik 2018 (do potwierdzenia)

Informacja o zakwalifikowanych wnioskodawcach;                          zaproszenie zakwalifikowanych wnioskodawców do złożenia pełnego wniosku

styczeń 2019 (do potwierdzenia)

Termin składania wniosków

styczeń - czerwiec 2019 (do potwierdzenia)

Ocena i faza rewizji złożonych wniosków

lipiec 2019 (do potwierdzenia)

Podpisywanie umów o dofinansowanie

1 lipca 2019 (do potwierdzenia)

Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia realizacji projektów


 

.