Aktualności LIFE

Konferencja podsumowująca projekt LIFEcogeneration.pl „Energia z odpadów dzisiaj”

12-09-2018, 12:06

18 września spółka Inve­­­ste­­­ko S.A. or­ga­­­ni­­­zu­­­je ko­­n­fe­­­re­­n­cję pod­su­­mo­­wu­­ją­­cą projekt LIFEco­­ge­­ne­­ra­­tion.pl wspó­ł­fi­­na­n­so­­wa­­ny ze środków Komisji Eu­­ro­­pe­j­skiej i dofinansowany przez NFOŚiGW.

Zainteresowanych Programem LIFE, doświadczeniami z realizacji projektu w imieniu organizatora, za­­pra­­sza­­my do udziału w ko­n­fe­­re­n­cji!

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wydziału LIFE z NFOŚiGW, który zaprezentuje Program i opowie o tym, jak skutecznym instrumentem finansowania inwestycji proekologicznych jest LIFE.

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne udziałem w kon­fe­ren­cji prosimy o kontakt z Adamem Bo­dzia­kiem pod numerem 503 174 520 lub mailowo adam.bo­dzia­k@i­nve­ste­ko.pl

Więcej informacji na stronie organizatora (link przekierowujący)

.