Aktualności LIFE

Zapraszamy Państwa do lektury broszury opracowanej przez KE „Przystosowanie do zmian klimatu”

17-12-2018, 06:37

Program LIFE stanowi jedno z głównych źródeł finansowania projektów demonstracyjnych, które ułatwiają wdrożenie i realizację polityki UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.

Od 2000 roku w ramach programu LIFE dofinansowano ponad 150 projektów, które koncentrowały się, w całości albo częściowo, na zagadnieniu przystosowania się do zmian klimatu. Dzięki projektom uruchomiono środki w wysokości ok. 307 milionów Euro na przystosowanie się do zmian klimatu (wkład KE wyniósł 152 miliony Euro). Kwota ta nie obejmuje wielu milionów wydanych np. na środki rolnośrodowiskowe (które mają związek z adaptacją, ale nie wchodzą stricte w jej zakres). Nie uwzględnia też wydatków na zieloną infrastrukturę, która wspomaga odporność ekosystemu na zmianę klimatu.

Program LIFE pomógł włączyć adaptację do głównego nurtu w wielu obszarach polityki. Dzięki niemu zainteresowane strony połączyły siły, by pracować na rzecz wspólnych celów i podnosić świadomość wagi zagadnień związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu. W ramach programu najwięcej działań poświęcono włączeniu adaptacji do głównego nurtu polityki wodnej (43 projekty). Szczególnie silny nacisk położono na zagadnienia niedoboru wody, powodzi, polityki rolnej (25 projektów), a także polityki w zakresie planowania obszarów miejskich i podmiejskich (22 projekty).

Projekty adaptacyjne były prowadzone głównie przez organizacje pozarządowe, uniwersytety oraz władze lokalne i regionalne przy uczestnictwie rolników, agronomów, zarządców lasów, obywateli, firmy i organy sektora publicznego.

Odkąd zmiana klimatu stała się priorytetem w ramach programu LIFE+ (2007-2013), odnotowano wzrost liczby projektów programu LIFE dotyczących adaptacji. W ramach pierwszych projektów LIFE+ testowano głównie pojedyncze rozwiązania i ustalano najlepsze praktyki w zakresie adaptacji. Realizacja późniejszych projektów zakładała natomiast przeważnie wdrażanie zintegrowanych i ekosystemowych metod w celu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zapewniania odporności na zmiany klimatu w rolnictwie czy na terenach miejskich. W komponencie LIFE Przyroda i Bioróżnorodność znalazło się mniej projektów bezpośrednio związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu niż w komponencie LIFE Środowisko.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

 

Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE LIFE14 CAP/PL/000011.

Pliki do pobrania

.